112 miljoen euro extra voor stelsel bewaken en beveiligen

Om bestrijders van ondermijning en georganiseerde criminaliteit beter te beschermen, trekt het kabinet de komende periode 112 miljoen euro extra uit. Dat werd bekend gemaakt tijdens Prinsjesdag. Ook gaat meer geld naar jeugdbescherming, cybersecurity en de opvang van asielzoekers.

De georganiseerde, ondermijnende criminaliteit heeft volgens het ministerie van Justitie & Veiligheid een grote impact op de samenleving. Hoeders van de rechtstaat, zoals journalisten en advocaten, worden bedreigd door criminelen. Zij moeten volgens het kabinet vrij hun werk kunnen doen. Daarom investeert de overheid fors in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Daarnaast hoort elk kind veilig op te groeien. Dit vraagt om een goede jeugdbescherming. Daarom investeert het kabinet dit jaar extra in de jeugdbescherming. Mensen komen naar Nederland voor werk, studie, liefde of bescherming. Dat moet in Nederland goed worden georganiseerd. Het kabinet stelt daarom geld beschikbaar voor stabiele opvangcapaciteit, het versterken van legale migratie en bevorderen van het terugkeerproces.

Beschermen van de democratische rechtsstaat
Het functioneren van de democratische rechtsstaat moet worden beschermd en de opsporing en vervolging van criminelen moet met onverminderde kracht worden voortgezet, benadrukt het ministerie van J&V. Het kabinet stelt daarom structureel 112 miljoen euro extra beschikbaar om het stelsel bewaken en beveiligen te verbeteren en uit te breiden. Om te voorkomen dat criminele organisaties de overhand krijgen wordt samengewerkt met zowel politie, het Openbaar Ministerie en de rechtsspraak als private partners en wordt beleid gevoerd op alle niveaus; internationaal, nationaal en lokaal. Deze aanpak rust op vier pijlers: 1) het voorkomen dat kwetsbare jongeren terechtkomen of verder afglijden in de criminaliteit, 2) verstoren van het verdienmodel en doorbreken van criminele netwerken, 3) bestraffen van daders, 4) en het beschermen van de mensen die dagelijks in de frontlinie van de aanpak staan.
Ook de digitale dreiging van criminelen en andere landen is onverminderd groot en verandert voortdurend. Dit levert voor burgers en organisaties risico’s op die kunnen leiden tot financiële schade en aantasting van het functioneren van de Nederlandse maatschappij. Daarom moet volgens het kabinet worden vastgehouden aan de ingezette Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 en de uitvoering daarvan.

Investeren in Jeugdbescherming
Ieder kind heeft het recht om thuis veilig op te groeien en zich te ontwikkelen. Wanneer dit in gevaar dreigt te komen, moet er hulp en ondersteuning geboden worden aan gezinnen, vindt het ministerie van J&V. Een rechter kan ouders jeugdbescherming opleggen als een kind tot 18 jaar in een gezin niet veilig kan opgroeien. Het kabinet trekt dit jaar 43 miljoen euro uit voor de jeugdbescherming en zet hiermee een belangrijke stap om de problemen in deze sector structureel op te lossen. Met dit geld moet onder andere de werkdruk voor de professionals in de jeugdbescherming worden verlaagd. Er wordt ingezet op het aantrekken van nieuwe jeugdbeschermers als ook op het behouden van bestaande jeugdbeschermers. Met als doel dat jeugdbeschermers meer tijd krijgen om kwetsbare kinderen en gezinnen beter te helpen.
Jeugdbescherming is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, gemeenten en Gecertificeerde Instellingen. Na dit jaar gaat het kabinet structureel jaarlijks 50 miljoen euro uittrekken voor de jeugdbescherming.

Verbeteren en versterken van legale migratie
Ook in 2024 migreren mensen naar Nederland. Voor werk, studie, liefde of bescherming. Het kabinet stelt ruim 4 miljard euro beschikbaar om de instroom beter te beheersen, doorstroom te stimuleren en uitstroom sneller te realiseren. Zo wordt de legale migratie verbeterd en versterkt door zorgvuldig te beslissen op verblijfsaanvragen. Ook wordt gewerkt aan een stabiele opvangcapaciteit om schommelingen in de instroom van asielzoekers beter aan te kunnen. Deze vaste capaciteit bij het COA wordt stapsgewijs uitgebreid naar 41.000 plekken. Gemeenten worden ondersteund in het realiseren van opvangplekken. En als mensen niet mogen blijven bevorderen we de terugkeer naar het land van herkomst. Daarnaast is de verwachting dat de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor Oekraïense ontheemden met een jaar verlengd wordt. In 2024 is 3,2 miljard euro begroot voor de gemeentelijke en particuliere opvang voor ontheemden uit Oekraïne.

Deel dit artikel via: