500 sleutelkluizen in Kampen in één keer vervangen

Landelijk gezien is in 2017 bij ruim 1.000 ouderen ingebroken door de sleutelkluis bij de voordeur te kraken. In drie jaar tijd is dit aantal verdubbeld. Daarom wordt nu gepleit voor invoering van de PUCK Keysafe, die over twee SKG-sterren voor inbraakwerendheid beschikt.

Ondanks dat politie en verzekeraars waarschuwen voor de risico’s, houden de meeste thuiszorgorganisaties, vooral vanwege de kosten, vast aan de huidige sleutelkluizen. De inbraakgevoeligheid van veel sleutelkluisjes zonder keurmerk is ook bekend in de gemeente Kampen. Op initiatief van WZC IJsselheem wordt daar daarom de PUCK Keysafe met SKG** aangeboden aan iedereen die thuiszorg ontvangt. De gemeente hoopt dat het gebruik van nieuwe sleutelkluisjes de veiligheid en het veiligheidsgevoel van ouderen en andere zorgdoelgroepen vergroot en daarmee hun kwetsbaarheid vermindert.

Wensen en behoeften
Onder de naam WWZ 038 (Wonen, Welzijn en Zorg) werkt de gemeente Kampen sinds 2015 samen met woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties. Het doel is om samenhangende en domeinoverstijgende voorzieningen en diensten tot stand te brengen, die de partijen ieder voor zich niet (meer) kunnen realiseren. De wensen en behoeften van de burger staan hierin centraal. Het grootscheeps vervangen van de sleutelkluisjes is een kenmerkend voorbeeld van de samenwerking tussen zorg- en welzijnsinstellingen om het langer zelfstandig wonen te kunnen bevorderen.

Subsidie
Zorgaanbieder IJsselheem wilde zich inzetten tegen de schijnveiligheid van de tot dan toe gebruikte sleutelkluizen. Gekozen werd voor een elektronisch slot. Dit systeem functioneerde goed en stabiel, maar de investering bleek hoog. Toen zich enkele jaren geleden een subsidiemogelijkheid voordeed, kwam IJsselheem met een plan voor nieuwe sleutelkluisjes. De gemeente gaf namelijk aan samenwerkingsverband WWZ 038 de ruimte om projectvoorstellen in te dienen op het gebied van wonen, welzijn en zorg; en uiteindelijk ook subsidie. Enkele belangrijke voorwaarden: het project moest bijdragen aan een (versnelling) van de transitie, er moest sprake zijn van samenwerking en het moest passen binnen de uitgangspunten van het ‘Kamper Kompas’.

Samenwerkingsmodel
Om deze reden werkte IJsselheem met enkele partners binnen WWZ 038 een samenwerkingsmodel uit (met Welzijn Kampen, Icare, PVGZ, Beter Wonen, deltaWonen, Woonzorg Nederland, Habion) en gingen de partijen op zoek naar een alternatief waar iedereen mee kon werken. Door goede samenspraak en samenwerking, viel de keuze uiteindelijk op een SKG**-sleutelkluis, de PUCK Keysafe. In eerste instantie werden 500 kluizen in een keer gekocht, waardoor een aantrekkelijke prijs werd bedongen. Dat daarmee nu de sleutelkluizen van alle betrokken zorgaanbieders in een keer én gezamenlijk worden verwisseld en vernieuwd, is uniek.

Montage
Sinds begin dit jaar krijgt iedereen in de gemeente Kampen die gebruikmaakt van thuiszorg en personen¬alarmering van Welzijn Kampen, IJsselheem, Icare en PGVZ – en een oude sleutelkluis heeft voor de toegang tot de woning – een PUCK Keysafe SKG** aangeboden. Ook mensen die zorg ontvangen van andere aanbieders krijgen dit aanbod. Nieuwkomers biedt IJsselheem alleen nog de SKG**-kluisjes aan. De kluizen worden door Welzijn Kampen beheerd, weer ingenomen en heringezet. Haar vrijwilligers maken afspraken over de montage van de sleutelkluisjes. Dit gebeurt in nauw overleg met de woningcorporaties, zorgorganisaties en de individuele bewoners. Centrale boodschap voor de betreffende ouderen is dat zij, dankzij de PUCK Keysafe, langer zelfstandig kunnen wonen en hun veiligheid en veiligheidsgevoel worden vergroot.

Deel dit artikel via: