Extra geld voor capaciteitsdruk bij politie-eenheden

Er is voor 2018 extra geld beschikbaar gesteld voor de eenheden, voor externe inhuur voor bijvoorbeeld arrestantenzorg of andere ondersteunende taken en voor het uitbetalen van overwerk. De tijdelijke maatregel is bedoeld om de operationele inzetbaarheid te vergroten en de roosterdruk te verlichten.

Naar aanleiding van gesprekken met de vakorganisaties, verzocht de korpsleiding voor de zomer de politiechefs van de eenheden met hun mensen te praten over de meest dringende knelpunten. De ideeën en voorstellen uit deze gesprekken betreffen capaciteit, werkdruk en ondersteuning. Twee voorstellen kunnen direct worden uitgevoerd omdat er ruimte is gevonden binnen de politiebegroting. Het is aan de eenheden om hier invulling aan te geven.

Ruimer in de jas
De inhuur van externen helpt de capaciteit te vergroten. Door anderen in te huren voor taken zoals arrestantenzorg of andere ondersteunende taken, kunnen de operationele collega’s die dit nu doen zich richten op de meer operationele taken.
Er is nu tot het einde van het jaar meer financiële ruimte voor medewerkers om, indien zij dat zelf willen, over- en meeruren te laten uitbetalen. Het is aan de collega’s om te bepalen wat ze willen. Daarbij geldt dat er een goede balans moet zijn tussen veilig en gezond werken enerzijds en het laten uitbetalen van uren anderzijds.
De korpsleiding werkt de andere voorstellen en suggesties de komende tijd uit. In overleg met de minister wordt bekeken hoe ook in 2019-2021 extra middelen kunnen worden ingezet om de capaciteit te verruimen.

Bron: politie.nl

Deel dit artikel via: