Helft advocaten maakte afgelopen jaar agressie mee

De helft van de advocaten maakte in de afgelopen twaalf maanden ten minste één vorm van agressie mee. Vier op de tien maakten zelfs meerdere incidenten mee. 37 procent beoordeelde het incident dat zij meemaakten als (zeer) ernstig. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

De meest voorkomende vorm van agressie was verbale agressie (41%), gevolgd door intimidatie (34%), bedreiging (18%) en fysieke agressie (4%). Ruim twee derde van de advocaten die te maken hebben gehad met agressie ondervindt hier nadelige effecten van. Agressie heeft invloed op de manier waarop advocaten hun werk uitoefenen. Ze worden voorzichtiger in hun uitingen en in het aannemen van cliënten (wat een belemmering is voor het bijstaan van de cliënt), houden al rekening met een mogelijke vorm van agressie en hebben (daardoor) minder plezier in hun werk. 21% overweegt wel eens om te stoppen. Nederland telt ruim 18.000 advocaten.

Om inzicht te krijgen in de mate waarin advocaten bij de uitoefening van hun beroep geconfronteerd worden met vormen van druk, dreiging, intimidatie en overig agressief gedrag, heeft I&O Research in mei 2022 in opdracht van de NOvA een baliebrede enquête uitgevoerd. 1.099 advocaten hebben aan de enquête meegedaan. Vervolgens is een weging toegepast op leeftijd, geslacht, kantoorgrootte en arrondissement, zodat de groep advocaten die aan de enquête heeft meegedaan op die kenmerken representatief is voor alle advocaten in Nederland.

De kans om een incident mee te maken is het grootst voor advocaten die werken in het insolventierecht, strafrecht, letselschaderecht en personen- en familierecht. In de helft van de gevallen (50%) komt de agressie van de (voormalige of huidige) cliënt. Opvallend hierbij is dat wanneer het om de eigen cliënt gaat het vaak verbale agressie betreft. In een derde van de gevallen gaat het om bedreiging door de wederpartij.

Aanpak NOvA
De NOvA biedt al diverse initiatieven aan om advocaten weerbaarder te maken: LawCare, de objectscan van het kantoor weerbaarheidstrainingen, het noodnummer en de noodknop. Al deze maatregelen zijn onderdeel van de Taskforce Bescherming tegen ondermijning (Taskforce Bto).
De uitkomsten van het rapport zijn voor de algemene raad van de NOvA aanleiding om een landelijke BTO-vertrouwenspersoon aan te stellen. Advocaten die met een dilemma zitten of druk ervaren vanuit de cliënt of een derde kunnen dan naar deze vertrouwenspersoon. Ook gaat de NOvA onderzoeken hoe het vergroten van weerbaarheid nog nadrukkelijker in de beroepsopleiding kan worden opgenomen en hoe weerbaarheidstrainingen onderdeel kunnen worden van de permanente educatie.
De enquête vormt de nulmeting voor periodiek onderzoek naar het voorkomen van druk en dreiging in de advocatuur. Het onderzoek wordt tweejaarlijks herhaald, zodat de ontwikkelingen gemonitord kunnen worden. De NOvA beschikt daardoor steeds over actuele data op basis waarvan maatregelen en activiteiten ten behoeve van de weerbaarheid van advocaten genomen en ondernomen kunnen worden.

Vergelijking met andere beroepsgroepen
I&O Research heeft soortgelijk onderzoek gedaan bij politieke ambtsdragers in het decentraal bestuur, overheidsmedewerkers en journalisten. De prevalentie van agressie en geweld bij advocaten (50%) kan daarmee vergeleken worden. 49% Van de politieke ambtsdragers maakte een incident mee, 33% van de overheidsmedewerkers en 82% van de journalisten.

Deel dit artikel via: