NCSC ontvouwt plannen voor 2023

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) werkt aan een digitaal veiliger Nederland. Hiertoe coördineert dit onderdeel van het ministerie van Justitie & Veiligheid de activiteiten die nodig zijn om de vitale infrastructuur te beschermen tegen cyberaanvallen en andere incidenten. Woensdag werden de plannen voor 2023 gepresenteerd.

De digitale infrastructuur is van levensbelang: voor het betalingsverkeer, schoon water uit de kraan en om de voeten droog te houden. Het NCSC brengt digitale kwetsbaarheden in kaart en verbindt partijen door het delen van kennis en informatie. Hiermee worden de dreigingen beperkt en kan maatschappelijke schade worden voorkomen. De primaire doelgroepen zijn vitale organisaties en de Rijksoverheid. Het NCSC ondersteunt hen bij het treffen van maatregelen om cyberdreiging tegen te gaan of bij het herstellen van incidenten, zodat zij de continuïteit van hun dienst kunnen waarborgen.

Meer doelgroepen
De komende jaren neemt het aantal doelgroepen voor het NCSC stevig toe als gevolg van de nieuwe Europese richtlijn Netwerk en Informatiebeveiliging (NIB2 richtlijn). Naast de NIB2 richtlijn is in 2022 ook de Nederlandse Cybersecurity Strategie (NLCS) vastgesteld. Hierin krijgt het NCSC onder andere de opgave om als nationaal Computer Security Incident Response Team (CSIRT) op te treden. Aankomend jaar wordt daartoe een flinke investering gedaan in de (verdere) ontwikkeling van initiatieven zoals een incidentenregister, Cyclotron en publiek private afspraken rondom het beter notificeren van slachtoffers van cyberaanvallen en mogelijke doelwitten.

Fusie van organisaties
Tot slot is in 2022 ook gekozen voor het samengaan van het NCSC, CSIRT DSP en DTC. Deze organisaties worden op termijn samengevoegd tot één nationale cybersecurity-autoriteit. Deze ambities vormen de basis voor een nieuwe werkwijze en een flink veranderprogramma. Al deze ontwikkelingen, van binnen en buiten de organisatie, vragen om een NCSC dat wendbaar, flexibel en schaalbaar is. Een NCSC dat ondanks de verschillende ontwikkelingen in staat is haar wettelijke taken goed en zorgvuldig uit te voeren. Het jaarplan is ambitieus, maar volgens de overheid gebalanceerd Het bouwt door op de vele stappen die zijn gezet in 2022 en de ervaring die daarbij is opgedaan.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is opdrachtgever van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), de Plaatsvervangend Secretaris Generaal (PSG) is eigenaar. Allen zijn onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De opdrachtgever en eigenaar bepalen de kaders waarbinnen het NCSC haar taken en activiteiten uitvoert en stellen jaarlijks beleids- en bedrijfsdoelen op. Het NCSC is, als de aangewezen uitvoeringsorganisatie, gevraagd invulling te geven aan de doelstellingen.

Deel dit artikel via: