Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

EAL

Milestone

Seagate

Kiwa

Uniview

Bosch Security Systems

Advancis

Avigilon Alta

Network Optix

Hikvision

GFT

PG Security Systems

Unii

Top Security

Paxton

Oribi ID Solutions

CardAccess

HID

Eizo

VAIBS

2N

SmartSD

Regio Control Veldt

IDIS

Hanwha Vision Europe

CSL

Lobeco

Genetec

Brivo

i-Pro

Eagle Eye Networks

NIBHV

OSEC

Paraat

RoSecure

Traka ASSA ABLOY

Alarm Meldnet

Crown Security Services

Seris

ASSA ABLOY

VEB

Bydemes

VideoGuard

Secusoft

Alphatronics

20face

Securitas

De Beveiligingsjurist

JMB Groep

SMC Alarmcentrale

Explicate

Service Centrale Nederland

G4S

Akuvox

ARAS

ASIS

VBN

Add Secure

Nenova

VVNL

SOBA

Connect Security

Nimo Drone Security

Nimo Dog Security

Centurion

Trigion

Gold-IP

NetworxConnect

SmartCell

BHVcertificaat.online

CDVI

ADI

Masset Solutions

Sequrix

Optex

DZ Technologies

Dero Security Products

HD Security

Multiwacht

Ajax Systems

NCTV verhoogt dreigingsniveau terrorisme van 3 naar 4

12 december 2023
Redactie
17:05

De voorstelbaarheid van een aanslag tegen Nederland is dermate toegenomen dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het dreigingsniveau heeft verhoogd van 3 (aanzienlijk) naar 4 (substantieel). Dat betekent dat er een reële kans is dat er een aanslag in Nederland plaatsvindt.

Dat schrijft de NCTV in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland december 2023. In het vorige Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) werd al een toegenomen terroristische dreiging geschetst, omdat jihadistische organisaties voorbereidingen troffen om in Europa terroristische aanslagen te plegen.

Dreiging vanuit het jihadisme toegenomen
Een optelsom van ontwikkelingen zorgt voor de verhoging van het dreigingsniveau. Door het gewelddadige conflict in Israël en de Palestijnse gebieden, koranschendingen in verschillende Europese landen en de oproepen tot aanslagen van terroristische organisaties is de dreiging vanuit het jihadisme toegenomen. De recentelijke aanslagen in ons omringende landen laten zien dat individuen aan deze oproepen gehoor geven. Ook een aantal arrestaties in naburige Europese landen van verdachten die de intentie hadden om uit jihadistisch motief een aanslag te plegen zijn hier voorbeelden van. Daarnaast is de dreiging vanuit het rechts-extremisme en anti-institutioneel extremisme onverminderd aanwezig.

Dreigingsniveau
In december 2019 werd het dreigingsniveau in Nederland verlaagd van 4 naar 3. Sindsdien was de kans op een aanslag ‘voorstelbaar’. Dreigingsniveau 4 betekent dat die kans nu ‘reëel’ is geworden. Aan het verhoogde dreigingsniveau zijn geen standaardmaatregelen of landelijke adviezen gekoppeld. Met de gedetailleerde informatie uit het DTN worden veiligheidspartners (zoals politie, gemeenten en ministeries) in staat gesteld om maatregelen te nemen om de dreiging het hoofd te bieden. Uiteraard zijn alle veiligheidspartners alert en wordt voortdurend bezien waar en op welke wijze eventuele aanvullende maatregelen nodig zijn. In de afgelopen periode hebben burgemeesters waar nodig ook extra veiligheidsmaatregelen genomen, waarover nooit mededelingen worden gedaan. Het dreigingsniveau is daarnaast ook een manier om de samenleving extra bewust te maken van en te infomeren over de dreiging.

Enkelingen of kleine groepen
De terroristische dreiging in Nederland die voortkomt uit het jihadisme neemt toe. Organisaties als ISIS en al Qa’ida gebruiken de Gaza-oorlog om sympathisanten aan te sporen aanslagen te plegen in het Westen. Daarnaast roepen deze organisaties op tot aanslagen uit wraak voor koranschendingen in verschillende Europese landen. Door deze omstandigheden kunnen enkelingen of kleine groepen binnen de jihadistische beweging zich geroepen voelen om over te gaan tot geweld. Deze gebeurtenissen hebben niet alleen een mobiliserende werking voor Nederlandse jihadisten, maar ook voor radicaal-islamitische personen buiten de jihadistische beweging.

Aanslagen verijdelen
In verschillende Europese landen, waaronder in Nederland, zijn in 2023 verdachten gearresteerd die de intentie hadden om uit jihadistisch motief een aanslag te plegen. Deze arrestaties tonen dat jihadisten aanslagen willen plegen en daartoe voorbereidingen treffen, maar laten ook zien dat de Europese inlichtingen- en veiligheidsdiensten terrorisme kunnen onderkennen en aanslagen verijdelen.
Daarnaast kunnen online propagandacampagnes van, en online contacten met ISIS en haar Afghaanse afdeling Islamitische Staat Khorasan Provincie (ISKP) mensen inspireren tot geweld. Aanslagen in Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk sinds oktober illustreren de risico’s die blijven uitgaan van geradicaliseerde personen, die worden geïnspireerd door actuele gebeurtenissen en terroristische organisaties.

Radicalisering grotendeels online
Niet alleen bij jihadisme maar ook binnen rechts-extremisme speelt de online wereld de laatste jaren een relatief grote rol als het gaat om verspreiding van propaganda, netwerkvorming en het opdoen van nieuwe contacten.
De online dimensie neemt in de belevingswereld van mensen een steeds prominentere plek in en extremisten spelen hierop in. Zij zoeken gelijkgestemden van over de hele wereld en communiceren vervolgens via heimelijke en versleutelde chats. Het is voorstelbaar dat een minderjarige of jongvolwassene na radicalisering binnen het rechtsextremistische online milieu overgaat tot geweld. Deze dreiging blijft onverminderd. Daarbij valt op dat deze jonge jihadisten en rechts-extremisten lang niet altijd vanuit een ideologie radicaliseren richting geweld, maar dat een deel van hen juist een geschikte ideologie zoekt bij al bestaande geweldsfantasieën.
Er zijn ook in Nederland enkele voorbeelden bekend van jonge jihadisten die buiten de gekende fysieke netwerken om radicaliseren, onder invloed van online propaganda en aanjagers of door losse online contacten met medestanders in binnen- en buitenland. Arrestaties laten zien dat zij kunnen overgaan op het plannen van aanslagen, al dan niet in samenwerking met gelijkgestemden door heel Europa. Het gaat hierbij om nog relatief kleine aantallen.

Zorgen over anti-institutionele beweging en ‘soevereinen’
Tot slot bestaan er zorgen over kleine delen van zowel de anti-institutionele beweging als van de zelfverklaarde soevereinen. Anti-institutioneel extremisten blijven het ‘kwaadaardig-elite-narratief’ verspreiden, waarbinnen centraal staat dat de bevolking in staat van oorlog verkeert met een internationaal opererende elite. Dit draagt met name bij aan de ondermijning van de democratische rechtsorde, maar geweld is tevens voorstelbaar. Daarnaast ontkennen ‘soevereinen’ in algemene zin de legitimiteit van de overheid en verklaren zichzelf eenzijdig onafhankelijk van de Nederlandse staat. De meeste zelfverklaarde soevereinen streven naar een autonoom of zelfvoorzienend leven, zonder dat er een geweldsdreiging van uitgaat. Door een kleine minderheid wordt echter nagedacht over de vraag wanneer geweld mag worden toegepast of worden voorbereidingen getroffen op een gewelddadige confrontatie met de overheid.

Terrorismebestrijding in Nederland
Nederland heeft door de jaren heen een robuust netwerk van samenwerkende organisaties, expertise en wettelijke bevoegdheden opgebouwd om aanslagen te voorkomen en extremisme en terrorisme tegen te gaan. Zo werken binnen de terrorisme- en extremismeaanpak betrokken partijen op lokaal, nationaal en internationaal niveau samen om signalen van (gewelddadig) extremisme en terrorisme vroegtijdig te identificeren. Hierbij is vroegsignalering en informatie-uitwisseling op lokaal niveau onmisbaar. Daarnaast blijft ook het strafrecht een belangrijk onderdeel in de hele aanpak van extremisme en terrorisme.

Versterkte aanpak online
Extremisten spelen in op de online wereld die een steeds prominentere plek in het dagelijks leven van mensen inneemt, waardoor de radicalisering van jonge jihadisten en rechtsextremisten nu grotendeels online plaatsvindt. Extremisten gebruiken het internet voor de verspreiding van propaganda, netwerkvorming en het vinden van nieuwe contacten. Ook de online haat richting Joden en lhbtiq+’ers neemt in Nederland toe. Passend bij de ontwikkeling van de dreiging is er extra aandacht voor de prominentere rol van het online domein bij radicalisering. Een zogenoemde Versterkte Aanpak Online richt zich onder meer op het vergroten van verantwoordelijkheid van de internetsector, het aansluiten bij nieuwe (internationale) coalities, interventies en het stimuleren van meer onderzoek.

Nieuwe opzet Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland
Het DTN december 2023 heeft een andere opzet gekregen. Eerdere edities belichtten bredere maatschappelijke thema’s, terwijl het DTN zich nu richt op actuele terroristische en gewelddadig extremistische dreigingen voor Nederland. Ook worden vormen van niet-gewelddadig extremisme opgenomen wanneer deze op korte termijn daadwerkelijk tot geweld kunnen leiden. Ook kent DTN vanaf nu een wisselend themahoofdstuk, dat deze keer gewijd is veranderende dreiging door online radicalisering.

Informatie voor het algemeen publiek
Het DTN heeft als doel om partners en publiek bewust te maken van de actuele dreiging. Het DTN is voor iedereen te lezen en is te vinden op www.nctv.nl. Zoals altijd wordt mensen gevraagd om alert te zijn op verdachte situaties. Bij een acute situatie bel je 112. Je kunt ook anoniem een melding doen via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Er gelden geen extra landelijke maatregelen of algemene adviezen naar aanleiding van het dreigingsniveau. Wel kan het zijn dat er lokaal zichtbare maatregelen worden genomen. Om de impact van een eventuele aanslag te verkleinen, kan het helpen als mensen vooraf hebben nagedacht over wat ze in zo’n onverhoopte situatie kunnen of moeten doen. Die reactie kan immers van levensbelang zijn. Deze maand zal de NCTV daarom onder de noemer ‘Denk Vooruit’ een animatie inzetten met een eenvoudig handelingsperspectief (vlucht – verstop je als dat niet kan – bel 112). Deze animatie wordt geplaatst op www.denkvooruit.nl/aanslag. Ook wordt de informatie verspreid via sociale media (met name in drukke stedelijke gebieden) en onder veiligheidspartners die deze producten kunnen gebruiken.

Deel dit artikel via:

Vlog 11

Premium partners

Videoguard

Seagate

SequriX

Suricat

Wordt een partner