Nederland moet zich aanpassen aan veranderend klimaat

Nederland moet zich beter voorbereiden op extreem weer en klimaatverandering. Dat betekent niet alleen het voorkomen van verdere opwarming (klimaatmitigatie), maar ook het nemen van maatregelen om zich aan te passen aan het veranderende klimaat (klimaatadaptatie).

Tijdens het jaarlijkse Nationaal Deltacongres werd een rapport van Deloitte met deze boodschap overhandigd aan Deltacommissaris Peter Glas door Liesbeth Mol, voorzitter van de raad van bestuur van Deloitte North South Europe, en Geeke Feiter-van Heuvelen, directeur van het Verbond van Verzekeraars, die aan het rapport hebben bijgedragen.

Geen ramp na de ramp
Geeke Feiter benadrukt het belang van leren van de recente ramp in Limburg. Het onderzoek richt zich op Valkenburg en Rotterdam en pleit voor een gezamenlijke transitie waarbij niet alleen de overheid, maar ook individuen, bedrijven en lokale bestuurders betrokken zijn. Drie cruciale punten worden belicht: allereerst de oproep van burgemeester Prevoo om ervoor te zorgen dat een ramp na de ramp zich niet herhaalt. De verzekeringssector wil hieraan bijdragen en heeft de hand gereikt naar de overheid om samen publiek-privaat te werken aan een betere afhandeling van schade in de toekomst. Ten tweede wordt voorgesteld om bij beschadigde houten vloeren alleen de specifieke delen te vervangen in plaats van het geheel, waarbij wettelijke flexibiliteit cruciaal is. Als derde wordt de financieringskant van woningen aangesneden, waarbij wordt onderzocht hoe de financiële wereld kan bijdragen aan een beter beheer van klimaatgerelateerde risico’s.

Aanbevelingen uit het Deloitte-rapport
De onderzoekers raden aan om te erkennen dat klimaatadaptatie een complexe uitdaging is vanwege uiteenlopende belangen en doelen. Een gebrek aan begrip over verschillende sectoren kan een rol spelen. De overheid moet meer inzicht bieden in de totale kosten van een klimaatadaptief Nederland en de financiële sector betrekken bij de uitvoering hiervan. Het indemniteitsbeginsel moet worden benaderd als een basis waarbij vergoedingen altijd kunnen worden ingezet voor verbeterde klimaatadaptatie. De onderzoekers willen ook dat gestreefd wordt naar een vereenvoudigd uitvoeringsproces voor schade door één loket voor zowel publieke als private schadevormen, met duidelijke communicatie en een enkel aanspreekpunt. Aangeraden wordt verder om te kijken naar langetermijnbusinessmodellen die zich richten op verbeterde leefkwaliteit en veiligheid en vernieuwend leiderschap en visie te stimuleren, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. Het aanpakken van de sociale ongelijkheid veroorzaakt door klimaatverandering is van belang: inwoners met meer middelen kunnen zich beter aanpassen of verhuizen naar veiligere regio’s dan zij met minder financiële mogelijkheden, aldus Deloitte.

Het Verbond van Verzekeraars organiseert op 16 november de Klimaatwerkconferentie, gericht op toekomstig weer met toenemende extremen. Later dit jaar publiceren het Verbond een analyse van de klimaatscenario’s van het KNMI. Het Data Analytics Center van het Verbond analyseert momenteel de verwachte toekomstige schade op basis van deze nieuwe klimaatscenario’s.

Deel dit artikel via: