Ideeën voor snellere normalisatie en certificering van beveiliging

Tijdens het jaarlijkse symposium in Madrid, presenteerde Euralarm haar prioriteiten en uitdagingen voor de komende jaren. Algemeen directeur van de brancheorganisatie, Paul van der Zanden, vertelde onder andere over de ontwikkelingen in Brussel en de gevolgen daarvan voor de beveiligingsbranche.

Er gebeurt veel in Brussel waarover niet gecommuniceerd wordt, aldus Euralarm. Deze organisatie, waarvan de leden werkzaam zijn in de brandveiligheid en beveiliging, werkt samen met onder andere Orgalim, CEN, CENELEC en belangrijke belanghebbenden uit de EU, zoals verschillende directoraten-generaal. De wereld waarin Euralarm opereert en met name het deel dat betrokken is bij standaardisatie is complex. En afgezien van de complexiteit zijn er grote veranderingen gaande op het gebied van technologie en economie die de standaardisatiewereld opschudden. “Denk aan cybersecurity of kunstmatige intelligentie en het zal duidelijk zijn dat verenigingen zoals Euralarm snel en doortastend moeten handelen”, aldus algemeen directeur Paul van der Zanden.

Prioriteiten en uitdagingen
Op basis van haar huidige positie en de strategische doelstellingen van de vereniging is er voor Euralarm een ​​aantal prioriteiten en uitdagingen gedefinieerd in de nieuwe EU-wetgevingsperiode 2019-2024. Deze zijn gebaseerd op een Europese samenwerking en zullen Euralarm in staat stellen om te handhaven en verder te werken aan verbetering van haar positie in Europa. De vier prioriteiten en uitdagingen waren het onderwerp van de openingspresentaties die werden gehouden door Lance Rütimann, voorzitter van de brandsectie, Peter Massingberd-Mundy, lid van de Fire-sectie en betrokken bij veel van de normalisatieactiviteiten, Jon Koenz, lid van de Services Section en Dominique Taudin, lid van het Advies Comité.

Rijk aan kennis
De presentatie van Lance Rütimann concentreerde zich op innoveren via onderzoek. Hij opende zijn presentatie met een filosofische visie – de socratische paradox – dat er op veel gebieden een schat aan kennis is, maar dat er ook nog zoveel te leren valt. “Dat is waar onderzoek over gaat: ons helpen dingen te begrijpen en achter de schermen kijken naar nieuwe oplossingen. Wat heeft dat te maken met de prioriteiten van de vereniging? Onze industrie wil leider blijven in onze business. Dat vereist onderzoek en samenwerking. We moeten anderen stimuleren om hun steun in te brengen. Samen kunnen we de kansen inventariseren en de risico’s van opkomende technologieën begrijpen. Het vereist onderzoek naar de gemeenschappelijke uitdagingen bij het toepassen van brandveiligheids- en beveiligingsoplossingen om nieuwe inzichten te verkrijgen over de bescherming van mensenlevens en eigendommen in gebouwen. Daarom moeten we ook onderzoeken welke kwalificaties, vaardigheden en expertise nodig zijn in onze branche en hoe we moeten reageren op de bevindingen. Om dit mogelijk te maken, dringt Euralarm er bij de EU-instellingen en onderzoeksinstanties op aan om samen te werken. Door partnerschappen tussen de industrie, testcentra, universiteiten en onderzoeksinstituten te ontwikkelen, kunnen prioriteiten makkelijker worden geïdentificeerd en kunnen de inspanningen beter worden gecoördineerd. Het zou alle partijen in staat stellen om het potentieel van EU-onderzoeksprogramma’s in het kader van Horizon 2020 en de opvolger ervan maximaal te benutten.”

Het hart van het succes van de sector
Peter Massingberd-Mundy pleitte voor snelle en flexibele standaardisatie. “Snelheid en normalisatie lijken een contradictie, maar normen vormen de kern van alles wat we doen. Met een wereld die steeds meer verbonden raakt, zijn standaarden nodig om deze connectiviteit mogelijk te maken, maar ook om daar een duidelijke structuur in aan te brengen. Robuuste normen voor producten en diensten vormen dus de kern van het succes van de beveiligingssector, maar om de belangen van klanten, de maatschappij en de industrie te blijven dienen, is een sneller en flexibeler normstellend systeem nodig. Een systeem dat wendbaar is en tegemoet komt aan technische veranderingen en innovaties, zal fabrikanten en andere partijen helpen om snel te reageren op de eisen van klanten en toch de hoogste niveaus van veiligheid en beveiliging voor burgers te bieden. Dit geeft Europese bedrijven ook een voorsprong bij het bedienen van wereldmarkten. Een dergelijk snel en flexibel normstellend systeem vereist nauwe samenwerking tussen de belangrijkste spelers – Euralarm, Europese Commissie, normalisatieorganisaties, goedkeuringsinstanties en andere organisaties – die samen de normen kunnen opstellen waarmee nieuwe producten en diensten van de hoogste kwaliteit zo snel en efficiënt mogelijk geleverd kunnen worden. Daarom dringt Euralarm er bij de EU-instellingen op aan om samen te werken aan een ​​efficiënt systeem dat beantwoordt aan de behoeften van de markt. Een van de gebieden waar in de komende vijf jaar vooruitgang moet worden geboekt, is het vaststellen, verbeteren of uitbreiden van normen; voor interoperabiliteit tussen gebouwsystemen, tussen diensten op afstand, voor de residentiële markt (bijvoorbeeld het combineren van beveiliging en domotica) en voor de competentie van personeel en de kwaliteit van de diensten die bedrijven leveren.”

Samenwerking om te profiteren van digitalisering
Of het nu gaat om brandveiligheid of beveiliging, de bouw- en constructie-industrie of procesautomatisering: digitalisering is overal om ons heen. Het heeft impact op onze branche maar biedt ook kansen en uitdagingen. Hoe deze digitaliseringsmogelijkheden benut kunnen worden, was het onderwerp van de presentatie die Jon Koenz gaf. “Digitalisering heeft nu al een enorme impact op onze sector en deze trend zal in de toekomst blijven groeien. Nieuwe technologieën zoals cybersecurity, het Internet of Things (IoT) en kunstmatige intelligentie zullen deze trend stimuleren en steeds belangrijker worden voor onze sector. Ook moeten alle deelnemers aan de waardeketen worden gewezen op het belang van het vergroten van de weerbaarheid tegen cyberaanvallen. Tegelijkertijd moet het potentieel van kunstmatige intelligentie zorgvuldig worden beoordeeld om de kansen die deze technologie biedt te maximaliseren. Dat is alleen mogelijk als kennispartners zoals Euralarm en EU-instellingen nauw samenwerken. Dankzij die samenwerking kunnen zij snel vooruitgang boeken op het gebied van een Europees kwaliteitslabel dat aantoont dat alle redelijke beveiligingsmaatregelen tegen cyberaanvallen zijn genomen. Die samenwerking is ook nodig om verder te werken aan normen voor cyberbeveiliging, IoT voor brand- en beveiligingssystemen en Building Information Modeling (BIM). Last but not least moeten de betrokken partijen samenwerken om onderwijs te bevorderen als investering in de toekomst.”

Gefragmenteerd certificatielandschap
Het gefragmenteerde landschap voor het testen en certificeren van producten en diensten was het onderwerp van de presentatie van Dominique Taudin. “Beveiligingsfabrikanten zijn veel geld kwijt omdat zij meerdere aanvragen voor hetzelfde product of dezelfde dienst in meerdere landen moeten indienen. Maar het gaat niet alleen om de kosten. Er bestaat ook het risico van een inconsistente aanpak van testen en certificatie in verschillende landen binnen de EU. Deze situatie kan worden verbeterd door de introductie en het gebruik van pan-Europese test-, audit- en certificeringsprocessen. Dit zou niet alleen de administratieve lasten verminderen, maar ook kosten besparen voor fabrikanten, waaronder ook vele kleine en middelgrote ondernemingen met een relatief kleinere financiële draagkracht. Het zou ook helpen om makkelijker de interne markt van de EU voor brandveiligheid en beveiliging te bedienen. Maar er is ook een ander, misschien belangrijker aspect als het gaat om de toekomst van Europese bedrijven. Een Europees certificeringsproces zou bij ondernemingen onzekerheid wegnemen en investeringen aanmoedigen als zij hun producten en diensten voor testen en certificering slechts aan één autoriteit hoeven aan te bieden. Om van dit versnipperde landschap een uniforme en georganiseerde omgeving te maken, wil Euralarm nauw samenwerken met EU-instellingen, testlaboratoria en certificatie-instellingen. Dit moet resulteren in consistente, objectieve en herhaalbare processen voor testen in heel Europa en, op de langere termijn, tot de ontwikkeling leiden van één test- en certificeringsschema voor elektronische beveiligingsapparatuur. Op korte termijn roept Euralarm de belanghebbenden op om het werk te intensiveren tussen vooraanstaande laboratoria op het gebied van multilaterale overeenkomsten voor erkenning van testresultaten (MTRA). Er is dus een transitieproces nodig van een gefragmenteerde naar een consistent georganiseerde omgeving en dat vereist een betere uitwisseling van informatie over nationale opleidings- en certificeringsregelingen voor medewerkers die betrokken zijn bij planning en ontwerp, engineering, installatie en overdracht, onderhoud en reparatie van brandveiligheids- en beveiligingssystemen.”

Innovatie versnellen door standaardisatie
Keynote spreker tijdens het Euralarm Symposium 2019 was Alberto Garcia-Mogollon, hoofd innovatiebeleid van BSI. Hij nam de congresgangers mee op een ‘rondleiding’ tijdens zijn presentatie over het opbouwen van vertrouwen en het versnellen van innovatie door standaardisatie. “Met een nieuwe generatie producten en diensten die de integratie vereist van complexe, digitale technologieën en nieuwe productieprocessen die sneller moeten opschalen, neemt het belang van standaardisatie snel toe. Deze moet voldoen aan de steeds toenemende behoefte aan zekerheid omtrent de prestaties.” Om de voordelen van standaardisatie te maximaliseren, stelde Garcia-Mogollon voor om een ​​strategische aanpak te volgen. “Het type normen kan namelijk variëren afhankelijk van de volwassenheid en de aard van de betreffende technologie en de sector waarin ze van toepassing zijn. Het standaardiseringsproces zelf zou dus flexibel moeten zijn. Met de juiste waardepropositie op basis van prestaties kan dan een geschikte set van normen worden ontwikkeld, die kan worden gebruikt in verschillende sectoren met verschillende kenmerken. Om de waarde te maximaliseren en waarde te creëren voor de gemeenschappen die zich bezighouden met de ontwikkeling van normen, moet er een gezamenlijke aanpak komen voor de ontwikkeling van de inhoud. En door een state-of-the-art omgeving voor standaardisatie te creëren kom je tot efficiëntie, snelheid en gebruiksgemak.”

Snellere ontwikkel- en publicatietijden
In verband met de behoeften van innovatieve industrieën, stelde Garcia-Mogollon een proces voor met snellere ontwikkelingstijden en publicatietijden. Het gaat daarbij om het creëren van output die bedoeld is om feedback en discussie op te wekken vanuit de gebruikersgemeenschap. Zo kan sneller worden ontwikkeld met behoud van gecertificeerde kwaliteit. “Belangrijk om te onthouden: de toekomst van normen is digitaal, met zelfregulerende autonome standaarden die in realtime worden gevoed door gegevens van ‘slimme’ apparaten, mogelijk verbonden met slimme contracten voor continue conformiteit of wettelijke controle. Voor het versnellen van innovatie door standaardisatie is het belangrijk dat zowel het technologische landschap en de industriebehoeften worden begrepen en dat we komen tot coördinatie van gefragmenteerde internationale kennisnetwerken. Vernieuwers moeten ook worden voorgelicht over de rol en de waarde van normen, terwijl mechanismen moeten worden ontwikkeld om de deelname van eindgebruikers en andere belanghebbende aan te moedigen en inspraak en toezicht van het publiek mogelijk te maken.”

Gedeeld

Geef een reactie