Niet iedereen zomaar bevoegd voor ‘coronacheck’

Met warmtebeeldcamera’s is het mogelijk om mensen met koorts te herkennen en zo coronabesmetting tegen te gaan. Bedrijven worden echter geadviseerd om op dit gebied zorgvuldig te zijn, omdat zonder juiste procedure een ernstige overtreding van de AVG kan worden begaan.

Sommige bedrijven en instellingen willen dat medewerkers, klanten en bezoekers schriftelijk verklaren dat zij niet in risicolanden zijn geweest en niet ziek zijn. Andere bedrijven kiezen voor technische oplossingen, zoals een warmtebeeldcamera bij de entree. Dergelijke maatregelen zijn begrijpelijk, omdat niet voor elk beroep en bij elk proces thuiswerken mogelijk is. Bovendien zouden ze geredeneerd vanuit de zorgplicht van de werkgever verantwoord kunnen worden.
Helaas is er een wettelijk probleem. Gegevens over iemands gezondheid zijn gevoelige gegevens en vallen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’. Verwerking mag alleen als aan bijzondere voorwaarden wordt voldaan. Ook de Arbowet en het Arbobesluit – Afdeling 9, geven de goed bedoelende ondernemer geen legitimiteit om mensen op corona te testen.

Bijzondere persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens schrijft hierover: Als werkgever heeft u bijna nooit het recht om zelf medische gegevens van uw werknemers te registreren (en dus te verwerken). Wel kunt u de arbodienst of bedrijfsarts inschakelen om te controleren op coronabesmetting. Verder is het vooral belangrijk om de actuele adviezen te volgen van uw regionale GGD en het RIVM.
Gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens en zijn daarom extra beschermd. Een werkgever mag normaal gesproken dan ook niet op de stoel van een arts gaan zitten door conclusies te trekken over de gezondheid van individuele medewerkers. Ook niet op basis van waar medewerkers op vakantie zijn geweest, of door hun temperatuur vast te leggen.

Bedrijfsarts/arbodienst
Medewerkers kunnen dus wel naar de bedrijfsarts of arbodienst worden gestuurd. Wanneer deze vermoedt dat een medewerker het coronavirus heeft, zal hij/zij met spoed contact opnemen met de regionale GGD. De GGD kan dan in overleg met de werkgever maatregelen treffen voor op de werkvloer.
Er is op het moment sprake van een bijzondere situatie. Het nieuwe coronavirus is een besmettelijke ziekte die zich wereldwijd verspreidt en waartegen groots maatregelen worden getroffen. Het is een taak van de overheid om in samenwerking met de GGD  verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook op de werkvloer. SERIS adviseert daarom om de actuele adviezen van de regionale GGD en het RIVM op te volgen.

Hoogste boetecategorie
Bedrijven wordt afgeraden om gegevens over de gezondheid van medewerkers te registeren en te verwerken. Als medewerkers om gezondheidsredenen naar huis worden gestuurd, is er kennelijk sprake van beleid en verwerking van de vaststellingen. Daarmee worden enkele fundamentele regels van de AVG overtreden, waardoor de overtreding in de hoogste boetecategorie komt te vallen. Natuurlijk kan een bedrijf erop gokken dat de Autoriteit Persoonsgegeven (AP) niet handhavend op zal treden in deze crisissituatie, maar beter is het om de regels na te leven en een bedrijfsarts te betrekken.

Adviseren
De bedrijfsarts kan werkgevers bovendien adviseren over onder meer beschermende maatregelen ter voorkoming van ziekte. Ook kan deze gevraagd en ongevraagd advies geven en maatregelen voorstellen. Een van de mogelijkheden is het preventief spreekuur. Dit kan zowel door de werkgever als door de werknemer worden aangevraagd en nergens staat dat het spreekuur niet zo lang (of kort) als een test mag duren. Dit spreekuur is vertrouwelijk dus de uitkomsten worden niet met de werkgever gedeeld. Overleg als ondernemer met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) en werk met hen een protocol uit dat de test, die nog steeds vrijwillig en vertrouwelijk is, in ieder geval een draagvlak geeft. In dit protocol staat bij welke uitkomsten een medewerker zich arbeidsongeschikt kan melden en hoe hiermee wordt omgegaan. In de informatie die aan betrokkenen bij de test wordt verstrekt, wordt aangegeven dat alleen met de toestemming van betrokkene de uitslag met de werkgever wordt gedeeld, dit als onderbouwing van de arbeidsongeschiktheidsmelding mocht corona verondersteld worden. De testen worden uitgevoerd door een bedrijfsarts of arboverpleegkundige.

Gedeeld

Geef een antwoord