Alertering terrorisme krijgt nieuwe vorm

Het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (ATb) staat op zichzelf en was tot nu toe niet gekoppeld aan de huidige nationale en lokale crisisbeheersingsstructuur. Dat gaat in de loop van dit jaar veranderen, maakt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bekend.

Zowel de private als de publieke partners die werken met het ATb zijn of worden de komende tijd benaderd om de nieuwe aanpak te bespreken. Het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (ATb) is een waarschuwingssysteem dat bestuurders, politie, hulpdiensten en bedrijfssectoren informeert over een (dreigende) terroristische aanslag, zodat deze alert zijn en (landelijk alsmede lokaal) afgestemde en passende maatregelen kunnen nemen om de terroristische dreiging te weerstaan.

Waardevol netwerk
De ATb-systematiek staat tot nu toe op zichzelf en is niet gekoppeld aan de huidige nationale en lokale crisisbeheersingsstructuur. Om alert te blijven en snel te kunnen reageren is aanpassing noodzakelijk. Mede op basis van inventarisatie bij de betrokken partijen zal verandering in de loop van 2017 plaats vinden, aldus de NCTV.
In de twaalf jaar dat het ATb bestaat, is een waardevol netwerk opgebouwd dat belangrijk is bij een mogelijke dreiging of aanslag. Dit netwerk is van groot belang om snel te kunnen handelen in geval van een dreiging. Het ATb is in al die tijd echter maar één keer geactiveerd. Dit komt doordat het ATb de focus had op dreigingen op nationaal niveau, terwijl verreweg de meeste dreigingen een lokaal karakter hebben.
Een andere reden om naar aanpassing van het systeem te kijken, was de behoefte om op een eenduidige manier aan te sluiten op het nieuwe nationale en lokale crisisbeheersingssysteem en op de reguliere dreigingsniveaus.

Focus op lokale aansluiting
In het onlangs verschenen Handboek crisisbesluitvorming staat beschreven dat de verschillende sectoren direct op de nationale en lokale crisisbeheersingsstructuren aangesloten kunnen worden. Via deze weg blijven de private partijen betrokken bij de afstemming en besluitvorming over maatregelen tijdens een dreiging. Daarnaast zal de term ATb verdwijnen en de manier van samenwerken een andere naam krijgen. De separate ATb-dreigingsniveaus worden losgelaten. Hiervoor in de plaats zal uitgegaan worden van duiding van de ‘ernst’ en ‘waarschijnlijkheid’ op basis waarvan een maatregeladvies wordt samengesteld. Er komt meer nadruk op de afstemming tussen lokale en nationale activiteiten en maatregelen. Het contact tussen NCTV en sectoren blijft bestaan.

Tijdig informeren bij dreiging staat voorop
De aanpassingen krijgen de komende tijd vorm in samenspraak met de diverse sectoren, lokale overheden en andere organisaties. Doel blijft om alle betrokken partijen tijdig te informeren als er een dreiging is, zodat extra maatregelen genomen kunnen worden om het risico op een aanslag te verkleinen of de gevolgen ervan te beperken. Alle partners zijn of worden binnenkort benaderd.
De vijftien bedrijfssectoren die op het ATb zijn aangesloten, zijn sectoren die in financieel-economische zin van vitaal belang zijn of een aantrekkelijk doelwit lijken voor terroristen. Het gaat om: zeehavens, olie, chemie, drinkwater, elektriciteit, telecom, gas, nucleair, financieel, spoor, stads- en streekvervoer, publieksevenementen, hotels, tunnels- en waterkeringen, luchthavens.

Gedeeld

Geef een reactie