Sancties van Justitie voor particuliere beveiligingsbranche

De dienst Justis van het ministerie van Justitie is gestart met het opleggen van de bestuurlijke boetes aan particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, die zich niet aan de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) houden.

Justis is belast met het toezicht op deze organisaties en kan sancties opleggen bij overtredingen van de Wpbr. De bestuurlijke boetes kunnen oplopen tot een bedrag van € 11.250.

Justis is een van de bestuursorganen die de bevoegdheid hebben om aan een persoon of bedrijf die een bestuursrechtelijk voorschrift heeft overschreden de ‘maatregel’ van een boete op te leggen. Wanneer blijkt dat een vergunninghoudende particuliere beveiligingsorganisatie of recherchebureau zich niet aan de wettelijke bepalingen houdt, kan dat leiden tot sancties. Op grond van artikel 15 van de Wet Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus kan ondermeer de bestuurlijke boete als sanctiemogelijkheid door de dienst Justis worden ingezet.

In Nederland houden de politiekorpsen toezicht op de naleving van de vergunningvoorwaarden door particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en houdt het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) toezicht op de naleving van de privacygedragscode door recherchebureaus. Zodra de politie of het CBP een overtreding constateert, wordt de dienst Justis van het ministerie van Justitie ingelicht. Op basis van deze melding en een dossier over het bedrijf, zal de dienst Justis beoordelen of de bestuurlijke boete een gepaste maatregel is bij de geconstateerde overtreding Het Centraal Justitieel Incasso Bureau in Leeuwarden int de boete.

De hoogte van de bestuurlijke boete hangt af van de ernst van de overtreding. Bij het herhaaldelijk overtreden van hetzelfde (en eerder beboete) artikel, wordt het oorspronkelijke boetebedrag verhoogd. De bestuurlijke boete is onder te verdelen in de volgende categorien.

Categorie 1

Hierbij gaat het om regels die fundamenteel zijn voor het bestaan van een particuliere beveiligingsorganisatie of recherchebureau. Bijvoorbeeld: De vereiste toestemming van de Minister van Justitie of de Korpschef voor nieuwe leidinggevenden of werknemers. In categorie 1 bevinden zich de meest zware overtredingen. Bij overtreding van de genoemde artikelen kan een maximale boete van € 11.250,- opgelegd worden.

Categorie 2

Hieronder vallen de regels die gaan over de goede afstemming met de Minister van Justitie als vergunningverlener en de politie als toezichthouder. Deze afstemming is noodzakelijk om de vereiste controle op particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus te kunnen uitoefenen. Overtredingen van artikelen uit categorie 2 kunnen worden beboet met een maximale boete van € 7.000,-.

Categorie 3

Hierbij gaat het om overtreding van regels, waarvoor de Minister van Justitie een boete kan opleggen, maar die niet van dien aard is dat ze onder categorie 1 of 2 vallen. Het gaat om overtredingen die te classificeren zijn als administratieve nalatigheden. Boetes uit categorie 3 worden afgedaan met een maximale boete van € 1000,-.

Gedeeld

Geef een antwoord