Brandveilig Bouwen Nederland lanceert gedragscode

Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) heeft aan het Verbond van Verzekeraars de BBN-gedragscode uitgereikt. Met deze door alle leden van BBN ondertekende gedragscode wil de vereniging een bijdrage leveren aan brandveiliger gebouwen.

Bert Veurink van het Verbond van Verzekeraars noemde tijdens de in ontvangst name van de gedragscode het een goede impuls die gebouweigenaren en verzekeraars helpt bij vermindering van brandrisico’s. Zeker als daarbij nog eens gebruik wordt gemaakt van het boekje essentiële controlepunten.

BNN
BBN-voorzitter Joric Witlox is trots op het feit dat alle BBN-leden met de ondertekening van de gedragscode laten zien dat zij zich actief inzetten voor verbetering van brandveiligheid: Het toont dat de leden actief werken aan verbetering van brandveiligheid en dat zij hiervoor verantwoordelijkheid nemen.

Elk lid van BBN verklaart door ondertekening van deze gedragscode het volgende:

  • Indien wij als lid van BBN brandveilige producten en diensten leveren, dan beloven wij alleen brandveilige producten en diensten te leveren die minimaal voldoen aan de gestelde eisen vanuit het Bouwbesluit voor de gestelde toepassing. Dit houdt in dat brandveilige producten en diensten worden geleverd overeenkomstig de geldende wettelijke (geharmoniseerde) normen.
  • De brandveilige prestatie van de producten en diensten kan worden aangetoond door middel van een certificaat of assessment van een geaccrediteerde instelling.
  • In geval waar het niet mogelijk is om de brandveilige producten en diensten te voorzien van een certificaat of een assessment van een geaccrediteerde instelling, dan wordt dit vooraf expliciet schriftelijk vermeld aan de opdrachtgever en/of afnemer (waarschuwingsplicht).
  • Indien gewenst kan in samenwerking met een geaccrediteerde instelling een verklaring worden verzorgd omtrent de te verwachten brandveilige prestatie/gedrag van het betreffende product bij brand.
  • Wij informeren onze afnemers op adequate wijze over het toepassingsgebied van onze brandveilige producten.
  • Wij brengen adviezen uit en stellen onze kennis beschikbaar aan stakeholders,
  • Wij voorzien onze brandveilige producten van adequate montage-instructies en indien nodig, vanuit brandwerendheid oogpunt, van onderhoudsvoorschriften.
  • Wij verzorgen, waar dit ten behoeve van brandveiligheid noodzakelijk of gewenst is, trainingen voor installerende personen/bedrijven.

Naast dat de BBN-leden instaan voor hun producten zoals in de gedragscode omschreven maakt BBN de kennis van haar leden over de producten in relatie tot brandveiligheid via de uitgave De Essentiële Bouwkundige Controlepunten (pdf). Deze beoogt een bijdrage te leveren aan brandveiliger gebouwen door hierover kennis te verspreiden aan al de betrokkenen. Dat wordt gedaan door duidelijk te maken welke punten in ieder geval van belang zijn als het gaat om bouwkundige brandveiligheid. De beschikbare kennis voor bouwkundige brandveiligheid wordt hiermee zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt, zodat iedere betrokkene zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. De uitgave wordt jaarlijks herzien en gemaakt samen met Brandweer Nederland en Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland.

Gedeeld

Geef een antwoord