Nieuw onderzoek naar gevaar van rook en roet

Het was al bekend dat blootstelling aan rook mogelijk schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid. Nu is in opdracht van de brandweer nader onderzoek verricht op basis van Nederlandse omstandigheden.  is nader onderzoek uitgevoerd.

De resultaten van het nieuwe onderzoek bevestigen de waarde van de huidige maatregelen voor schoon werken bij de brandweer. Die zijn erop gericht om blootstelling aan gevaarlijke stoffen in rook en roet via de huid en ademhalingswegen zoveel mogelijk te voorkomen. Er is gekeken naar de 32 meest voorkomende stoffen in rook en daarvan is het gevaar bepaald bij eenmalige of herhaalde blootstelling via verschillende opnameroutes, zoals de huid, longen en spijsvertering.
Ademhaling blijkt de belangrijkste opnameroute voor veel van de stoffen bij eenmalige blootstelling aan relatief hoge concentraties. Ook huidopname kan voor een beperkt aantal stoffen een reële opnameroute zijn en dat geldt met name bij herhaalde blootstelling. Blootstelling via het spijsverteringskanaal komt nauwelijks voor.

Maatregelen schoon werken
Het (deel)onderzoek toonde aan dat tijdens en na een incident goede ademhalingsbescherming noodzakelijk is. De ‘Handreiking Gebruik ademluchtmasker’, die eerder dit jaar verscheen, geeft duidelijk aan hoe adembescherming toegepast dient te worden voor optimale bescherming. Ook de huid kan als opnameroute niet worden uitgesloten, maar het effect van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt nog nader onderzocht. De resultaten van het onderzoek geven nu geen aanleiding om aanpassingen te doen in de ‘Handreiking Schoon werken bij brand’ die in 2016 is opgesteld.

Vervolgonderzoek
Betrouwbare data over de uitdamptijd van vervuilde kleding ontbreken nog. Om secundaire blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk uit te sluiten, wordt geadviseerd adequate beschermingsmiddelen te dragen bij het verpakken en reinigen van (ernstig) vervuilde kleding en andere beschermingsmiddelen. Data over de mate van vervuiling van kleding worden op dit moment verzameld, zodat een beter beeld ontstaat van de gevaren van vervuilde uitrukkleding en mogelijke risico’s voor het brandweerpersoneel.

Beide handreikingen en meer informatie over schoon werken zijn te lezen op de pagina’s Schoon werken en Veilig en gezond werken.

Bron: brandweer.nl

Gedeeld

Geef een antwoord