Burgemeesters willen van nieuw Kabinet meer veiligheid

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft de kabinetsinformateur, Edith Schippers, een brief gestuurd met daarin een aantal punten die volgens burgemeesters een plek in het regeerakkoord zouden moeten krijgen.Het Genootschap zet daarbij onder andere in op investeringen voor veiligheid en politie.  

In kwantitatief en kwalitatief opzicht vraagt het veiligheidsbeleid om investeringen in de gehele keten van preventie tot nazorg. Dat kan alleen met een integrale aanpak van alle betrokken partijen op alle overheidsniveaus, aldus de burgemeesters. Ten aanzien van de politie zijn extra middelen en is uitbreiding van de sterkte nodig; dat geldt zowel voor de gebieds­gebonden politiezorg (wijkagenten) als voor de recherchefunctie. Aanpak van ondermijning is daarbij prioriteit. Het NGB volgt hierbij de investeringsagenda die de Regioburgemeesters in samenwerking met het Openbaar Ministerie hebben opgesteld. Politiewerk blijft toch vooral lokaal werk, waarbij goede aansluiting bij het gemeentelijke veiligheidsbeleid een vereiste is. Verbetering van de informatievoorziening is nodig. Binnen het stelsel van Nationale Politie moeten de burgemeesters meer zeggenschap krijgen over inzet van politiemiddelen om hun gezag over de politie en verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid waar te kunnen maken.

Kwaliteit politieke ambtsdragers
Voor de lokale democratie en het lokaal bestuur is de kwaliteit van politieke en bestuurlijke ambtsdragers cruciaal. De komende jaren is een programma nodig dat inzet op de professionalisering van deze ambtsdragers. Daar hoort ook de bescherming tegen ondermijning, agressie en intimidatie bij. De ontwikkeling van deze problematiek baart zorgen en soms zijn maatregelen ter bewaking en beveiliging  nodig, zo waarschuwen de burgemeesters.  Ambtsdragers moeten daarbij ‘ontzorgd’ zijn en niet overgeleverd zijn aan politiek debat over de noodzaak van de maatregelen.
De rechtspositie van de decentrale politieke ambtsdragers heeft groot onderhoud nodig. In 2016 heeft de minister van BZK met alle groepen van ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen daartoe uitgangspunten geformuleerd in het visiedocument Bijzondere ambten, een toegesneden rechtspositie. Het NGB roept op om deze snel te implementeren. Met name de vorming van een onafhankelijke commissie die de rechtspositie van de diverse groepen ambtsdragers doorlicht is als eerste stap nodig.

Gedeeld

Geef een reactie