De politieke aandacht voor onveiligheid

Door de coronacrisis en de bijbehorende economische en sociale crisis lijkt veiligheid uit de politieke agenda’s verdwenen te zijn. Toch wordt het thema wel benoemd in de verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen. Wat vinden de partijen van onveiligheid en de bestrijding daarvan?

Wat zeggen de politieke partijen over de bestrijding van criminaliteit, terreur, cybercrime en ondermijning? En wat vinden zij van de politie, boa’s en andere veiligheidsorganisaties? Wie is voor verdere bewapening en bevoegdheden van boa’s en wie niet? BeveiligingNieuws.nl dook in de vierjaarlijkse beloftes en maakte een analyse.

Boa’s
Om maar met het laatste te beginnen. Alleen de VVD is voorstander van uitbreiding van de bevoegdheden en bewapening van boa’s. De SP vindt het alleen goed als de boa’s bij de politie in dienst komen en daar worden opgeleid. Het CDA heeft het over een herbezinning van de positie en bevoegdheden van boa, die recht doet aan hun steeds belangrijkere taken. De ChristenUnie pleit voor een hogere maatschappelijke en financiële waardering van boa’s omdat die in het bijzonder ten dienste staan van onze samenleving. FvD wil een betere samenwerking tussen boa’s en politie. Vooral voor wat betreft informatie-uitwisseling. De andere partijen zijn tegen of laten zich niet uit over de kwestie. De VVD, PvdA en D66 erkennen dat boa’s een belangrijke rol hebben ten aanzien van de handhaving van de openbare orde in de wijken.  DENK wil vooral betere opleidingen in de-escalatie. De SGP wil meer uniforme regels rond bevoegdheden en uitrusting.  GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen meer en beter opgeleide groene boa’s in het buitengebied. Deze kunnen dan beter optreden tegen dumping van (drugs)afval in de natuur, stroperij  en andere milieudelicten.

Geweld
Cameratoezicht is de afgelopen jaren een onlosmakelijk onderdeel van het straatbeeld geworden. Toch bestaat er nog altijd politieke weerstand tegen dit middel om onveiligheid te signaleren en misdrijven op te lossen. Dat blijkt echter niet uit de nieuwste partijprogramma’s, waarin cameratoezicht nauwelijks aan de orde komt. Alleen de VVD, FvD en JA21 zeggen cameratoezicht te zien als goed middel bij de handhaving in probleemwijken. De Partij voor de Dieren vindt cameratoezicht in het publieke domein alleen acceptabel als het tijdelijk is en plaatsvindt in een door een rechter aangewezen risicogebied.
Indirect bieden de politieke standpunten wel meer ruimte voor cameratoezicht. Zo is duidelijk dat bewakingscamera’s en bodycam’s uitsluitsel kunnen geven bij geweld tegen hulpverleners. Met name de SGP, JA21 en 50Plus vinden dat veel harder opgetreden moet worden tegen dit geweld. JA21 steunt als enige het verbod op taakstraffen in dit geval. Iets waarover het kabinet en de rechtspraak sterk van mening over verschillen. De SP wil dat door geweld getroffen hulpverleners een betere begeleiding krijgen bij het verwerken van incidenten en dat daders verplicht worden een cursus sociaal gedrag te volgen. 

Ondermijning
Een relatief nieuwe, maar wel ernstige vorm van criminaliteit is ondermijning. Wat vinden de partijen daarvan? De VVD vindt dat het verdienmodel van drugscriminelen onderuit gehaald moet worden en dat ondermijnende criminaliteit harder en creatiever moet worden aangepakt. Het CDA en de ChristenUnie willen zelfs een Deltaplan Ondermijning, waaraan alle relevante partijen meedoen, zoals de gemeenten, politie, Belastingdienst, banken en bedrijven. Ook de PvdA wil een breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit, met daarbij extra aandacht voor de informatievoorziening van burgemeesters. D66 pleit voor investeringen in een effectieve bestrijding van ambtelijke corruptie en GroenLinks denkt dat een intensieve en langdurige samenwerking tussen het OM, de Belastingdienst, gemeenten en woningbouwcorporaties de oplossing is. 50PLUS en FvD willen uitbreiding van de politie en de opsporingscapaciteit. De laatste wil ook meer bevoegdheden voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit. De PVV noemt alleen een harde aanpak van drugscriminaliteit als manier om ondermijning te bestrijden.

Terrorisme
De VVD vindt dat in de strijd tegen radicalisering en terrorisme veiligheid op de eerste plaats komt en dat in dat belang de vrijheid van meningsuiting van haatpredikers of de godsdienstvrijheid moet worden ingeperkt. Het CDA pleit ervoor om alert te blijven op risico’s van aanslagen en terrorisme door invoering van een integrale aanpak van vroegtijdige signalering, strafrechtelijke vervolging en bestuursrechtelijke maatregelen. D66 vindt dat bestrijding van terrorisme en extremisme zoveel mogelijk in Europees verband moet gebeuren. Volgens deze partij kunnen terrorisme en extremisme alleen in gezamenlijk verband effectief worden aangepakt. De PvdA vindt dat ook. Vooral de inlichtingendiensten zouden volgens de sociaaldemocraten beter moeten samenwerken. Verder pleit deze partij ervoor dat vaker ouders, docenten en jeugdwerkers worden ingeschakeld om radicalisering in een vroeg stadium te herkennen.

Inlichtingendiensten
GroenLinks vindt dat het gericht verzamelen van inlichtingen de voorkeur heeft boven massasurveillance. Volgens deze partij begint de preventie van terrorisme bij de wijkagent. FvD wil grenscontroles invoeren tegen terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit en de PVV ziet het liefst dat jihadisten en sympathisanten preventief in de gevangenis belanden. Ook de SGP wil strengere controles aan de grenzen. De gereformeerden vinden bovendien dat terroristen de doodstraf verdienen. Verder willen zij een goede begroting voor de inlichtingendiensten. Dat laatste wil ook de ChristenUnie. Die pleit ook voor preventie via scholen en in de wijk. Verder vindt deze partij dat haatpredikers geen podium mogen hebben. DENK wil voorzetting van de preventie van radicalisering, bestrijding van extreemrechts terrorisme en betere beveiliging van moskeeën. Ook de SP waarschuwt voor extreemrechte groepen. Ronselaars en haatpredikers moeten volgens de socialisten worden geweerd en vervolgd. Verder wil de partij een verbod voor financiering van politieke en religieuze organisaties vanuit het buitenland.

Gedeeld

Geef een reactie