Examinatoren mogen blijven gluren in studentenkamers

De Universiteit van Amsterdam (UvA) mag bij het afnemen van online tentamens gebruik maken van Proctorio. Dat is software om studenten toegang te bieden tot online tentamens en om fraude bij het afnemen ervan op te kunnen sporen. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam dinsdag in hoger beroep beslist.

In het voorjaar van 2020 heeft het kabinet besloten om onder meer de universiteiten te sluiten in verband met de coronacrisis. Daardoor konden geen tentamens meer worden afgenomen in de gebouwen van de UvA. De UvA heeft daarna onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van proctoring. Het college van bestuur van de UvA heeft vervolgens besloten software van Proctorio in te zetten bij tentamens waarbij geen passend alternatief voorhanden is. Dit alleen gedurende de coronacrisis.

Geen instemmingrecht
De studentenraden van de UvA en van de faculteit Economie hebben in kort geding een verbod op proctoring gevraagd. Het hof oordeelt in de eerste plaats dat het niet nodig was het examenreglement te wijzigen. Het gaat om bijzondere maatregelen in verband met de coronapandemie en daar is geen wijziging van de examenregeling voor nodig. De studentenraden hadden daarom volgens de medezeggenschapsregeling geen instemmingsrecht.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Volgens het hof voldoet de software aan de vereisten van de AVG. De inzet van proctoring is noodzakelijk in de zin van de AVG, dit in verband met de coronamaatregelen. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens gaat niet verder dan voor het doel van fraudebestrijding noodzakelijk is. Er is ook geen afdoende alternatief voorhanden. Bovendien worden er geen ‘bijzondere’ persoonsgegevens verwerkt zoals bijvoorbeeld over ras of religie.

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
Het inzetten van de software voldoet volgens de rechter ook aan de vereisten van artikel 8 EVRM, het recht op bescherming van het privéleven. De bevoegdheid tot het regelen van de tentamens is bij wet voorzien. De inbreuk is gelet op de taak van de UvA en de coronamaatregelen in een democratische samenleving noodzakelijk. De inbreuk op het privéleven is daarnaast ook als proportioneel beoordeeld.

Vonnis kortgedingrechter bekrachtigd
Eerder al, in juni 2020, wees de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam het gevraagde verbod op proctoring af. In hoger beroep stelt ook het gerechtshof de studentenraden nu in het ongelijk.

Gedeeld

Geef een antwoord