Geen akkoord voor twee cao’s binnen beveiligingsbranche

De brancheverenigingen Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB) en VBe NL zijn niet tot een akkoord gekomen voor wat betreft het algemeen bindend verklaren van de cao Particuliere Beveiliging. Deze is van de NVB en die dult geen tweede cao binnen de branche.

De Nederlands Veiligheidsbranche vindt dat meerdere cao’s in één sector leidt tot onduidelijkheid bij opdrachtgevers en werknemers en tot concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Dat acht de organisatie geenszins in het belang van de beveiligers. Daarom wil de NVB dat de minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid de cao Particuliere Beveiliging algemeen bindend verklaart, zodat deze ook gaat gelden voor leden van de VBe NL en hun werknemers. Als een van de redenen noemt de werkgeversvereniging dat het algemeen bindend verklaren ervoor zorgt dat  het cao-controleorgaan dan op regelmatige basis onderzoek kan doen naar de naleving van cao-voorschriften, zoals naleving van de arbeidsvoorwaarden, de loonvoorschriften en de arbeids- en rusttijden. Alleen op die manier zou gewerkt kunnen worden aan eerlijke concurrentie of een level playing field in de beveiligingssector.

Onrust en onvoorspelbaarheid
De in september 2018 door de Nederlandse Veiligheidsbranche en de vakbonden FNV, CNV en De Unie afgesloten cao Particuliere Beveiliging heeft een looptijd van vijf jaar. Er staan volgens de vereniging heldere afspraken in over loon- en pensioenontwikkeling, roosters, de verhouding tussen flex en vast en het terugbrengen van de arbeidstijd in 2023. Alle sociale partners zouden blij zijn met deze langjarige cao, omdat kortlopende cao’s tot onrust en onvoorspelbaarheid leiden bij werknemers, werkgevers én klanten. Er zou ook rekening zijn gehouden met bedrijven uit het mkb, zegt de vereniging waarbij de grootste beveiligingsbedrijven uit de branche zijn aangesloten. De nieuwe cao biedt onder andere gezondere roosters, duurzame inzetbaarheid, een betere pensioenregeling en een loonsverhoging van 13,25 procent in de komende jaren tot 2023.

Gemiste kans
De VBe NL zegt het te betreuren dat een gesprek over de kwestie en samenwerking blijkbaar nog niet mogelijk is. De vereniging noemt het een gemiste kans voor alle mkb-ondernemers en hun duizenden werknemers in de sector. Maar volgens de VBe NL is er nog altijd een keuze. Ook als de cao van de andere partij algemeen bindend wordt verklaard. Want ook dan zou de cao Beveiliging een gegeven zijn en de komende jaren verder groeien. De organisatie verwacht dat de spanningen die hierdoor ontstaan van voorbijgaande aard zijn omdat uiteindelijk iedereen gebaat is bij een constructieve samenwerking.

Flexibiliteit en groei
Als bezwaar tegen de cao van de NVB noemt de VBe NL dat de focus van een cao niet moet liggen op zekerheid voor aanbestedingen voor vijf jaar, maar dat het gaat om kwaliteit en samenwerken op basis van respect en gelijkwaardigheid. Onvrede met de cao leidde ruim vijf jaar geleden tot het besluit om een alternatieve, brede sectorale cao voor het veiligheidsdomein te bouwen. En volgens de VBe NL met succes, want de vereniging blijft maar nieuwe leden verwelkomen. De door haar afgesloten cao Beveiliging loopt van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019. Een langere termijn vindt de VBe NL nog niet wenselijk, omdat er dan geen ruimte is voor flexibiliteit en groei. Het bestuur wil naar eigen zeggen de komende jaren niet vastzitten aan een cao waarbij de volgende acties van boze werknemers al om de hoek komen kijken en die de doorstroom van werknemers beperkt met harde grenzen binnen het veiligheidsdomein. Dat zou ook de groei, opleiding en arbeidsmarkt belemmeren. Donderdag heeft de VBe NL de minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid geadviseerd om de cao van de NVB niet algemeen bindend te verklaren. De vereniging zegt geen monopolistisch marktgedrag van enkelingen te accepteren en dat eerlijke concurrentie en level playing field begint met respect voor elkaars positie en niet met het opleggen van je wil aan de ander.

Gedeeld

Geef een reactie