Gemeente en Rijk samen tegen overlast asielzoekers

De aanpak van overlastgevende asielzoekers in de gemeente Harderwijk blijkt vruchten af te werpen, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente zet samen met het Rijk stevig in op de aanpak van overlastgevende asielzoekers.

De eerste resultaten van het ‘lik op stuk-beleid’ tekenen zich af, aldus het ministerie van J&V. Hierover sprak staatssecretaris Ankie Broekers-Knol woensdag in Harderwijk met burgemeester Van Schaik, omwonenden, lokale ondernemers en het COA.
In Harderwijk is regelmatig overleg over overlast door asielzoekers. De wijkagent, het Openbaar Ministerie en het COA bespreken wie er overlast geeft. Ook de informatie van de ketenmarinier wordt erbij betrokken, op basis van de landelijke Top-X lijst. Dankzij dit overleg kunnen overlastgevers snel worden aangepakt.

Daling
Het aantal incidenten en aangiften is het afgelopen kwartaal in Harderwijk gehalveerd ten opzichte van eerdere kwartalen in 2019, zo maakte de burgemeester bekend. “Dat laat zien dat we overlast aan kunnen pakken als we goed samenwerken”, zegt de staatssecretaris. “Maar we zijn er nog niet. Samen met onder meer de gemeente zetten we in op het verder terugdringen van de overlast de komende tijd. Want overlast is onacceptabel.”
Ook burgemeester Van Schaik is blij met de samenwerking in Harderwijk. Hij pleit voor blijvende aandacht, ook nu het wat beter gaat: “Het blijft belangrijk dat inwoners en ondernemers signalen van ongewenst gedrag doorgeven. Dan weten we wat er speelt en kunnen politie, OM en gemeente samen effectief werken aan oplossingen.”

Draagvlak
Ook op andere locaties wordt zichtbaar dat het lukt om overlast aan te pakken als gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, COA, IND, DT&V en ketenmariniers de handen ineenslaan.
De overgrote meerderheid van de asielzoekers in Nederland veroorzaakt geen problemen. Een relatief kleine groep zorgt echter wel voor overlast, zoals winkeldiefstal, vernieling en bedreiging. Dit is onaanvaardbaar, ook omdat hierdoor het draagvlak voor de opvang van asielzoekers die bescherming nodig hebben, wordt aangetast.

Ketenmariniers
Er is onder meer een drietal ketenmariniers aangesteld, die zich zowel regionaal als landelijk inzetten om overlast terug te dringen. Daarnaast heeft de staatssecretaris 1 miljoen euro beschikbaar gesteld om gemeenten te helpen om overlast tegen te gaan. Verder wordt met de Top X-aanpak gewerkt, waardoor de zwaarste groep overlastgevers door middel van een landelijke lijst goed kan worden aangepakt. Lokaal wordt door gemeenten, COA en politie gewerkt met het opleggen van gebiedsverboden en een meldplicht. Bij crimineel gedrag is uiteraard het strafrecht van toepassing waarbij indien mogelijk snelrecht wordt toegepast.

Gedeeld

Geef een reactie