ICT-branche komt met privacygedragscode

Nederland ICT heeft een privacygedragscode opgesteld. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is voornemens om deze Data Pro Code goed te keuren. Ondernemingen die in opdracht en ten behoeve van de verantwoordelijke organisatie als verwerker van persoonsgegevens optreden kunnen zich aansluiten bij deze gedragscode.

Nederland ICT vertegenwoordigt de ICT-sector, verwerkers van data. Met de ontwikkelde gedragscode wordt het werken met de AVG makkelijker voor ondernemingen die optreden als verwerker van persoonsgegevens. De gedragscode van Nederland ICT gaat in op het informeren van de opdrachtgever over de genomen beveiligingsmaatregelen, de inhoud van de verwerkersovereenkomst, de omgang met de rechten van betrokkenen en met datalekken, en op toetsing, evaluatie en aanpassing van de genomen beveiligingsmaatregelen.

Goedkeuren gedragscode
Een branche of sector kan een gedragscode opstellen voor de manier waarop deze omgaat met persoonsgegevens. Organisaties binnen die branche of sector kunnen zich vervolgens aansluiten bij de gedragscode. Overkoepelende verenigingen kunnen de AP vragen een gedragscode goed te keuren. De AP keurt een gedragscode goed als deze aan de eisen voor een gedragscode voldoet.

Toezichthoudend orgaan
Als een organisatie een gedragscode opstelt moet zij ook een toezichthoudend orgaan in het leven roepen. Dit orgaan is een nieuw instrument onder de AVG en controleert de naleving van de gedragscode, beoordeelt of aangesloten partijen in aanmerking komen om de gedragscode toe te passen en behandelt klachten over inbreuken op de gedragscode. Het toezichthoudende orgaan moet worden geaccrediteerd door de Autoriteit Persoonsgegevens of door een andere Europese privacytoezichthouder. Nederland ICT heeft het noodzakelijke toezichthoudend orgaan nog niet opgericht. De AP verbindt daarom een opschortende voorwaarde aan de goedkeuring.

Inzage van de stukken
Het ontwerpbesluit van de AP en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 bij de AP, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag. Wie inzage wil in de stukken, kan een afspraak maken via telefoonnummer 070-8888 500. Het ontwerpbesluit van de AP en de Data Pro Code van Nederland ICT zijn ook te downloaden.
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze naar voren brengen over dit ontwerpbesluit. Dit kan schriftelijk bij de AP. Het adres is: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Vermeld in uw brief het zaaknummer z2017-08028. Er is 6 weken tijd om zienswijzen in te dienen. Deze termijn loopt vanaf 12 augustus 2019, de datum waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd.

Gedeeld

Geef een reactie