Meer BOA’s met extra bevoegdheden voor Rotterdam

Ruim tachtig extra handhavers van de gemeente mogen voortaan boetes op straat uitschrijven. Onder andere voor alcoholgebruik, alcohol in bezit hebben en overlastgevend rondhangen op straat. Dat heeft de Rotterdamse driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie besloten.

Het besluit past bij de ambitie uit het Coalitieakkoord 2018-2022 en het Veiligheidsprogramma 2018-2023. Op dit moment mogen zo’n 40 van de in totaal 320 buitengewoon opsporings-ambtenaren (BOA’s) al extra opsporingsbevoegdheden toepassen, zoals het bekeuren van overtreders. Dat gebeurt dan vooral door bikers en jeugdhandhavers, die werkzaam zijn in specifieke overlastgebieden.

Drie keer zoveel handhavers
Stadsbeheer heeft met de nieuwe functie van handhaver A recent een stap gezet in het verder professionaliseren van het handhavingsapparaat. Handhavers A zijn werkzaam in alle gebieden en wijken in de stad. Ook deze tachtig handhavers mogen voortaan de bovengenoemde strafbare feiten gaan bekeuren. Met deze bevoegdheden kunnen zij beter optreden tegen overlast in de wijken, in samenwerking met de politie.

Meer daadkracht op straat
“Als ik in de stad ben en spreek met Rotterdammers, wordt vaak gevraagd om meer toezicht op straat”, zegt wethouder Bert Wijbenga van Handhaving en Buitenruimte. “De aanwezigheid van de handhavers zorgt er dan voor dat het echt beter gaat in de wijk. Ik ben dan ook blij dat de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie hebben ingestemd met het voorstel om meer daadkracht op straat te organiseren. Ik ben ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan meer leefbaarheid in de stad.”
De tachtig handhavers zullen de komende maanden getraind worden, zodat zij deze bevoegdheden uiterlijk 1 mei 2019 op straat kunnen toepassen.

Intensieve samenwerking met politie
In december kondigde wethouder Wijbenga aan dat er ook een intensievere uitwisseling van informatie komt tussen handhavers van de gemeente en politie. “De goede samenwerkingsinitiatieven die we al zien in de stad, zoals samenwerking op straat op en gezamenlijke briefings, willen we meer vorm en structuur geven. Gemeentelijke handhavers en politie staan samen voor de taak om bij te dragen aan de veiligheid in de stad.”

Bodycams
Sinds half november 2018 zijn in een verlengde pilot vijftig handhavers met een bodycam uitgerust. Dat is een kleine draagbare camera die door de handhavers aan het uniform wordt gedragen en die opnames kan maken van situaties waarin mensen agressief worden en zo een bedreiging vormen voor de handhavers en eventuele omstanders.

Mobiel pinapparaat
Ook start op 15 februari een proef waarbij BOA’s in het centrum uitgerust worden met een mobiel pinapparaat. Daarmee kunnen personen met een pinpas of creditcard hun overtreding direct betalen. Het gaat dan om overtredingen zoals afval op straat gooien, wildplassen of foutparkeren. In de pilot van een jaar wordt onderzocht hoe groot de bereidheid is van overtreders om vrijwillig de boete te betalen bij de BOA. Ook wordt bekeken of door het pinnen bij de BOA het aantal overtredingen in het centrum van de stad afneemt.

Gedeeld

Geef een reactie