Oplossingen voor nieuw meldkamersysteem gevraagd

Marktpartijen kunnen de komende weken oplossingen indienen voor een (ver)nieuw(d) meldkamersysteem voor 112-diensten. De intentie is om naar één nationaal systeem te gaan waarvan alle meldkamers gebruik gaan maken.

De bedoeling is dat het nieuwe systeem de totale meldkamerorganisatie flexibeler maakt en dat de uitwisseling van informatie wordt vergemakkelijkt . De marktconsultatie voor het nieuwe systeem is dan ook een belangrijke stap in de vorming van de meldkamer van de toekomst.
Binnen de huidige meldkamers is het Geïntegreerd Meldkamersysteem (GMS) een belangrijk informatiesysteem. Het wordt door alle meldkamers en alle disciplines (politie, brandweer, ambulancezorg, KMar) gebruikt. De inrichting verschilt per regio. De GMS-applicatie is bedoeld voor  onder andere de ondersteuning van de werkprocessen aanname, intake, uitgifte, ondersteuning en opschaling, bediening van communicatiemiddelen en het vastleggen van informatie voor de afhandeling. Omdat het GMS verouderd raakt – met beperkte ontwikkelmogelijkheden, beperkte capaciteit en een belemmering voor het realiseren van het gewenste toekomstbeeld- heeft het programma LMO de taak gekregen om te kijken naar een vernieuwing van het GMS.

Actueel beeld
Wim van Vemde, programmadirecteur LMO: “Dit is een belangrijke stap voor de meldkamers; een nieuw landelijk systeem is een al lang gekoesterde wens van alle collega’s. Voor de vernieuwing van het meldkamersysteem zijn al eerder marktconsultaties uitgevoerd. Maar de behoeften van de gebruikersorganisaties zijn inmiddels veranderd en de scope is verbreed. Vandaar dat is besloten een nieuwe marktconsultatie uit te voeren. We hebben eerst alle disciplines gevraagd hun beeld van de meldkamer van de toekomst te delen en wat er dan voor systeem nodig is om dit te realiseren. Nu vragen we marktpartijen welke oplossingen zij hiervoor zien. Hierdoor hebben we een actueel beeld van de stand van zaken rondom de meldkamer, de verwachte toekomstige ontwikkelingen in de meldkamer en op welke wijze de marktontwikkelingen hierbij passen.”

Toekomstbestendig, flexibel en multidisciplinair
De disciplines hebben een aantal uitgangspunten benoemd, waaraan het systeem moet voldoen. Zo moet de meldkamer in de toekomst om kunnen gaan met nieuwe manieren van melden en alternatieve manieren van interacties met melders. Denk bijvoorbeeld aan foto’s en video’s. Maar ook met meldingen door sensoren zoals brandmeldingen en E-call. Ook moet het NMS op een flexibele manier informatie kunnen vergaren, verwerken, opslaan en distribueren. Het systeem moet koppelingen met externe bronnen zoals social media, interne bronnen zoals discipline-eigen databases, GEO-sets, camerabeelden van helikopters, bodycams, sensoren en basisregistraties ondersteunen. Voor de multidisciplinaire samenwerking tussen disciplines is het van belang om informatie juist wel of juist niet met elkaar te kunnen delen. Maar ook, vooral als er wordt opgeschaald, om een gezamenlijk operationeel beeld op te kunnen bouwen van de situatie.

Planning
De marktconsultatie is gestart met de publicatie van de uitvraag op Tenderned. Na de zomervakantie worden de resultaten van de marktconsultatie uitgewerkt en voorgelegd aan het CIO-beraad en de operationele stuurgroep. Na besluitvorming door de bestuurlijke regiegroep volgt een definitief plan van aanpak en start de volgende fase voor de verkrijging en implementatie van een (ver)nieuw(d) meldkamersysteem.

Voor vragen over de marktconsultatie kun men terecht bij de projectleider Oriëntatiefase, Eduard Sminia, M: 06-52872615 of e.o.r.sminia@minvenJ.nl

 

Gedeeld

Geef een reactie