Nieuwe stap op weg naar solide V&J-begroting

Het kabinet heeft opnieuw extra middelen toegevoegd aan de begroting van het Ministerie van Veiligheid & Justitie, om deze meer solide te maken. Dit blijkt uit de Voorjaarsnota 2016 die vrijdag aan de Tweede Kamer is verzonden.

Voor de Nationale Politie bedragen de extra middelen dit jaar 188 miljoen euro. Hiervan is 49 miljoen bedoeld als tegemoetkoming voor de extra politie-inzet als gevolg van de verhoogde asielinstroom, vooral ten behoeve van de openbare ordehandhaving en identificatie. De overige 139 miljoen euro zijn onder meer bedoeld voor de versterking van de opsporing en de hogere uitgaven als gevolg van de politie-cao.

In verband met de hogere instroom van asielzoekers stijgen de uitgaven aan asiel en migratie met circa 800 miljoen euro. Om die reden heeft het kabinet 330 miljoen euro toegevoegd aan de V&J-begroting. De resterende asieluitgaven worden gedekt uit de eerder hiervoor getroffen reserve en uit gelden voor ontwikkelingssamenwerking. Hiermee kunnen niet alleen de hogere kosten voor de opvang van asielzoekers (COA) worden betaald, maar ook die voor onder meer de IND en Nidos.

Met de extra middelen zal het aantal medewerkers bij de IND verder worden uitgebreid. Hiermee wordt beoogd de wachttijden voor asielzoekers niet verder te laten oplopen.
Bij de aanpassing van de V&J-begroting is ook rekening gehouden met de gevolgen van de stelselvernieuwing van de rechtsbijstand. Op basis van de kabinetsreactie op het advies van de Commissie Wolfsen is voor 2017 een bedrag van 66 miljoen euro uitgetrokken om de toegang tot de rechtsbijstand te waarborgen.

Deze extra middelen komen bovenop de 310 miljoen die eind 2015 al aan de V&J-begroting 2016 was toegevoegd. Met deze budgettaire impuls kon het departement onder meer de knelpunten bij het Openbaar Ministerie, de rechtspraak en het NFI aanpakken. Zo werd 15 miljoen beschikbaar gesteld voor investeringen ICT bij het openbaar ministerie en kreeg de Raad voor de rechtspraak 25 miljoen voor het digitaliseringsprogramma KEI. Ook is 20 miljoen uitgetrokken om witwassen en corruptie beter te bestrijden.

Met de nu toegekende extra middelen zegt V&J voor 2016 voldoende versterkt te zijn om haar taken naar behoren te kunnen uitvoeren. De resultaten van de begrotingsvoorbereiding voor 2017 zullen bij de Miljoenennota bekend worden gemaakt.

Gedeeld

Geef een reactie