Rijksjaarverslag V&J meldt goede resultaten Justitie en Politie

Misdaadcijfers dalen opnieuw. Dat blijkt uit het Rijksjaarverslag 2015 van het ministerie van Veiligheid & Justitie. Vooral het aantal High Impact Crimes daalde flink. Dit zijn misdrijven die slachtoffers veel overlast bezorgen, zoals overvallen, woninginbraken en straatroven.

 

Het aantal overvallen in 2015 komt uit op 1.239. Dat is een daling van 2% ten opzichte van 2014. In 2015 was het doel onder de 1.648 overvallen te blijven. Dat is gehaald.
In 2015 daalde het aantal woninginbraken en pogingen tot inbraak met 9%. In totaal registreerde de politie 64.560 woninginbraken. Hiermee is het doel van niet meer dan 84.855 woninginbraken in 2015 eveneens ruim gehaald.
Het aantal straatroven was 4.731 in 2015. Een daling van 13% ten opzichte van 2014. Hiermee is ook het doel van niet meer dan 6.723 straatroven in 2015 ruim gehaald.

Aanpak georganiseerde misdaad
De georganiseerde misdaad is een ondermijning van onze rechtsstaat. Daarom bestrijden Politie, Openbaar Ministerie (OM), Belastingdienst, lokaal bestuur en bijzondere opsporingsdiensten de georganiseerde misdaad als één overheid. Het OM en de Nationale Politie hebben in 2015 maar liefst 1188 criminele samenwerkingsverbanden aangepakt. De doelstelling om 950 criminele samenwerkingsverbanden aan te pakken is daarmee ruimschoots behaald.
Ook zijn dit jaar meer criminele motorbendes aangepakt (Kamerbrief over effectiviteit strafrechtelijke aanpak motorbendes). Dit leidde tot meer strafrechtelijke onderzoeken. Daarnaast heeft het OM meer onderzoeken naar zwaardere zaken gedaan. In totaal zijn 160 onderzoeken uitgevoerd. Hiervan zijn 146 onderzoeken afgesloten met een eindvonnis of een OM-afdoening.

Nationale Politie
Tweeënhalf jaar na de start van de Nationale Politie is veel bereikt. Maar er is nog veel werk te doen. Daarom zijn in 2015 de plannen voor de Nationale Politie opnieuw bekeken. De minister meldde dit eind augustus 2015 in een kamerbrief en de nota Herijking realisatie van de nationale politie. Ook sloot de minister in 2015 een cao-akkoord met de politiebonden. Hiermee kregen agenten betere arbeidsvoorwaarden en kwam er een einde aan de acties bij de politie.

Asiel
Nederland is het afgelopen jaar geconfronteerd met een hoge instroom van asielzoekers. Het totaal aantal mensen in de asielopvang verdubbelde. Het is gelukt om alle asielzoekers onderdak te bieden. Hiervoor zijn veel nieuwe opvangplekken gemaakt. Ook hebben gemeenten bijgedragen door noodopvang aan te bieden.
In november sloten het Rijk en mede-overheden een bestuursakkoord asiel. Hierin staan onder meer afspraken over het aantal opvangplaatsen en woningen voor mensen die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben gekregen.

Bestrijding extremisme en terrorisme
Nederland stelt alles in het werk om een terroristische aanslag te voorkomen. Het dreigingsniveau in Nederland is sinds 2013 substantieel. Dat betekent dat een aanslag ook hier kan plaatsvinden. Het kabinet blijft daarom stevig inzetten op het tegengaan van radicalisering. Dit gebeurt met het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme uit 2014.
In 2015 zijn daarom verschillende wetsvoorstellen ingediend. Hiermee kunnen geradicaliseerde personen een reisverbod krijgen. Ook kan hen het Nederlanderschap ontnomen worden. Zie ook: onderwerp Jihadisme tegengaan

Slachtoffers centraal
Mensen die het slachtoffer worden van een misdrijf verdienen steun. In 2015 werd meer rechtsbijstand verleend aan slachtoffers. Het aantal slachtoffers dat is doorverwezen naar een advocaat steeg flink. Zo krijgen slachtoffers betere juridische ondersteuning.
Ook de kwaliteit van de slachtofferadvocatuur is verbeterd. Driehonderd advocaten hebben de basisopleiding Slachtofferrecht afgerond. Daardoor zijn er genoeg advocaten die de juiste opleiding hebben om slachtoffers bij te staan. Daarnaast startte het afgelopen jaar een specialisatieopleiding slachtofferrecht. Zie ook: onderwerp Slachtofferbeleid

Aanpak verwarde personen op straat
Verwarde mensen op straat kunnen voor problemen zorgen. Om dit te voorkomen een plan van aanpak opgesteld: ‘Aandacht voor verwardheid’. Dit plan is in oktober 2015 aan de Tweede Kamer gestuurd. Ook is het ministerie, samen met de gemeenten (VNG) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Aanjaagteam Verwarde Personen gestart.

Bestrijding cybercrime
Een steeds groter deel van onze levens speelt zich af in de digitale wereld. Daarom moeten we ook daar waken voor onze veiligheid. In 2015 zijn meer digitale experts in dienst genomen. Hierdoor kunnen meer onderzoeken worden uitgevoerd naar digitale misdrijven. Daarnaast werkt VenJ beter samen met de bankensector, dankzij een gezamenlijk informatiesysteem.
In december 2015 stuurde de minister Wetsvoorstel Computercriminaliteit III aan de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel geeft opsporingsambtenaren meer ruimte bij de opsporing van ernstige misdrijven.
Voor 2015 had het ministerie 175 cybercrime-onderzoeken en 25 onderzoeken naar zwaardere zaken gepland. Deze doelen zijn deels behaald. Zie ook: onderwerp Cybercrime

Afpakken crimineel vermogen
Misdaad mag niet lonen. Daarom is het afpakken van crimineel vermogen een prioriteit van het kabinet. In 2015 was het doel € 90,6 miljoen af te nemen van criminelen. Dat is ruimschoots gehaald: in totaal werd 143,5 miljoen euro afgepakt.
Onze rechtsstaat kan sneller, eenvoudiger én digitaler. In 2015 is gestart met de voorbereiding om digitaal te gaan procederen in het civiel recht en het bestuursrecht. Ook wordt het procesrecht eenvoudiger. Dit verbetert de snelheid en de kwaliteit van rechtszaken.
Digitaal procederen wordt straks alleen verplicht voor professionele partijen. De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen hiervoor aangenomen. Sinds december 2015 liggen ze voor in de Eerste Kamer.
In het voorjaar van 2015 startte Amsterdam met een kleine pilot met digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken. Deze pilot was succesvol. In oktober 2015 is de pilot uitgebreid naar zeven rechtbanken.

Verbeteracties binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie
Ook in eigen huis werkt V&J aan verbetering. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie-Oosting, is onder meer het programma ‘VenJ Verandert’ gestart. Doelen van dit programma zijn meer transparantie, betere communicatie, en een solide financieel beheer. De commissie-Hoekstra onderzocht in 2015 de rol van de overheid in de zaak Bart van U. Het ministerie voert de aanbevelingen van de commissie uit. Zie ook: nieuwsbericht Kamerbrief VenJ verandert

Het volledige Rijksjaarverslag 2015 is hier te downloaden.
Gedeeld

One thought on “Rijksjaarverslag V&J meldt goede resultaten Justitie en Politie”

Geef een reactie