Veiligheid bij grote chemische bedrijven wordt versterkt

Het kabinet heeft een pakket maatregelen opgesteld om de veiligheid bij grote chemische bedrijven te versterken. Het betreft bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo-bedrijven).

Het bedrijfsleven moet van het kabinet initiatieven ontwikkelen om de veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties van deze bedrijven te verbeteren. De huidige structuur van toezicht en bevoegdheden blijft overeind. Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) houden in opdracht van provincies en gemeenten toezicht op bedrijven die omgaan met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Het kabinet heeft er vertrouwen in dat zij deze rol waarmaken.

Het kabinet wil wel de mogelijkheid creëren om in uitzonderlijke gevallen in actie te komen. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu krijgt de bevoegdheid rechtstreeks in te grijpen bij deze bedrijven indien de externe veiligheid van mens of milieu in gevaar komt. Dat kan het geval zijn bij dreigende calamiteiten of indien grote chemische bedrijven langdurig hun vergunningseisen niet naleven. Met deze maatregel werkt het kabinet de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) uit om de staatssecretaris doorzettingsmacht te geven.

Gedeeld

Geef een antwoord