Subsidie HSD volgens gangbare normen en regels verleend

Onafhankelijk onderzoek bevestigt volgens de gemeente Den Haag dat publieke beweringen en stellingnames over stichting HSD niet juist zijn. De stichting verbindt bedrijven, overheden en wetenschappelijke instellingen met elkaar om samenwerking in veiligheidsinnovaties te stimuleren.

Recent kreeg HSD (The Hague Security Delta) nogal wat kritiek te verduren. Er zou oneigenlijk gebruik worden gemaakt van subsidiegelden en beveiligingsbedrijven zouden zich voor 20.000 euro per jaar moeten aansluiten om kans te maken op opdrachten van de overheid. Reden voor de belangrijkste subsidiegever, de gemeente Den Haag, om een onderzoek te laten uitvoeren door de onafhankelijke Galan Groep.

Aanbevelingen
De onderzoekers concluderen dat de subsidieverlening van de gemeente Den Haag aan stichting HSD volgens gangbare normen en regels is verleend, de stichting openstaat voor nieuwe toetreders en dat zij geen monopoliepositie heeft ten opzichte van subsidieaanvragen bij de gemeente. De huisvesting, de HSD Campus waar ook beveiligingnieuws.nl is gevestigd, is als ‘net doch sober’ beoordeeld. “Geen marmeren vloeren”, aldus directeur Richard Franken van HSD. De onderzoekers kwamen wel met enkele aanbevelingen, met name op het gebied van de organisatievorm en de communicatie. Deze zijn in lijn met acties die al zijn ingezet.

Onafhankelijk onderzoek
Het college van de gemeente Den Haag zei al eerder zich niet te herkennen in de beweringen en stellingnames die in de media zijn gedaan over HSD en twijfelt niet aan de keuze voor de ontwikkeling van de veiligheidssector in Den Haag. Omdat er desondanks onduidelijkheid bleek te bestaan bij derden over de manier waarop de clusterontwikkeling is georganiseerd in relatie tot de stichting HSD, heeft het college het onderzoek uit te laten voeren. Ter informatie heeft het college ook de Gateway Review, in november 2017 uitgevoerd in het kader van de doorlopende ambtelijke beleidsevaluatie, naar de raad gestuurd.
Er was in de media ook kritiek op de bewering dat HSD een banenmotor is. De meest recente werkgelegenheidscijfers (Policy Research 2017) laten voor de regio Den Haag echter een groeipercentage zien van 2,9% (400 banen in één jaar). Dit is aanzienlijk hoger dan het landelijke groeipercentage van 1,7%. De werkgelegenheid in de deelsector cybersecurity groeide in de Haagse regio zelfs met 12%.

Samenwerking
Om de sector verder uit te bouwen en de uitdagingen op het gebied van veiligheid aan te pakken is samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties belangrijk. Daarom heeft de gemeente samen met publieke en private organisaties in 2013 HSD opgericht. De groei van de veiligheidssector is afhankelijk van meerdere factoren en kan niet een-op-een worden toegeschreven aan HSD. Wel stelt de Galan Groep dat HSD gezien [kan] worden als een verbindende partij voor samenwerking en innovatie voor zowel het maatschappelijke vraagstuk als voor het economische rendement…. Succesvolle economische ontwikkeling vereist een lange adem en samenwerking tussen publieke en private partners. Dat is altijd maatwerk, op basis van de specifieke eigenschappen van de regio en de sector. Die aanpak is niet uniek voor Den Haag, maar wordt bijvoorbeeld ook succesvol ingezet bij de ontwikkeling van Foodvalley Wageningen en Brainport Eindhoven.

Continue verbeteringen
Uit het onderzoek van de Galan Groep kwamen ook enkele aanbevelingen. Veel van de suggesties zijn passend bij de fase van organisatieontwikkeling waarin stichting HSD zich bevindt en zijn in lijn met acties die zijn ingezet en worden meegenomen bij het bepalen van de koers en de vervolgstappen voor de volgende ontwikkelfase. De gemeente zal t.a.v. de verdere ontwikkeling van het cluster Veiligheid aandacht besteden aan de rol van de gemeente, de visie, de doelstellingen en het instrumentarium.

Gedeeld

Geef een reactie