Surveillanten worden versneld opgeleid tot agent

De politiebonden zeggen het met de Nationale Politie eens te zijn geworden over het versneld opleiden van surveillanten voor de functie van politiemedewerker (agent). In plaats van de reguliere doorstroomopleiding van twee jaar kunnen surveillanten vanaf 2022 een kwalificatietraject van negen maanden doorlopen.

De concrete inhoud van het plan wordt momenteel uitgewerkt. In het derde en vierde kwartaal van dit jaar gaan pilots van start met Amsterdamse surveillanten. Geïnteresseerden kunnen al op 29 april een informatiebijeenkomst bijwonen van de politiebonden ACP en NPB.
Volgens de bonden is de afgelopen jaren veel gezegd en geschreven over het gebrek aan doorstroombeleid voor surveillanten. De vele klachten daarover hebben zelfs geleid tot de oprichting van actiegroep ‘Surveillant aan de kant’ (SADK).

Enorme personeelstekorten
Afgelopen week hebben de Nationale Politie en de politiebonden nieuwe afspraken gemaakt om de doorstroom van surveillanten een impuls te geven. En dat is nodig ook, want het korps kampt met enorme personeelstekorten binnen de Gebiedsgebonden Politiezorg (GGP) en het ziet er niet naar uit dat die binnenkort zullen afnemen. Sterker nog, volgens de huidige berekeningen zullen de tekorten eerst nog verder oplopen voordat de situatie verbetert. Tegelijkertijd beschikt het korps over een forse groep collega’s – ruim duizend – die zijn opgeleid tot surveillant (opleidingsniveau 2), maar mogelijk ook geschikt zijn om als agent en op termijn als hoofdagent (generalist) te worden ingezet binnen de GGP.

Kwalificatietraject Niveau 3
Er ligt nu een plan om surveillanten die dat willen én die geschikt zijn bevonden zo snel mogelijk op te leiden tot agent, zodat ze daarna als politiemedewerker kunnen bijspringen in de GGP. Helaas heeft de Politieacademie de komende tijd niet voldoende capaciteit om veel surveillanten een volledige doorstroomopleiding te geven. Daarom is besloten surveillanten een alternatieve weg te bieden: een zo snel en efficiënt mogelijke opleiding tot agent, waarbij hun ervaring ook meetelt. Bij het opzetten van dit zogenaamde kwalificatietraject blijft de kwaliteit van de opleiding uiteraard het uitgangspunt, aldus de bonden.

Getuigschrift
Het succesvol doorlopen van het kwalificatietraject levert de kandidaat een getuigschrift op. Dat is geen politiediploma, want dat mag volgens de wet alleen worden verstrekt na het voltooien van de officiële politieopleiding. Maar met het getuigschrift is een aanstelling als medewerker GGP (agent) mogelijk. Na drie jaar werkervaring en bij voldoende functioneren volgt dan een aanstelling in de functie generalist GGP (hoofdagent). Het getuigschrift biedt verder gewoon toegang tot het vakspecialistisch politieonderwijs (VPO) en tot het kwalificatietraject voor Niveau 4. Zo kan na voldoende dienstjaren de rang van brigadier worden bereikt.

Voorwaarden
Om deel te kunnen nemen aan het kwalificatietraject dient de surveillant werkzaam te zijn als assistent B binnen de vakgebieden GGP, Beveiliging, I&S of FO, in het bezit te zijn van een N2-politiediploma of een diploma dat daaraan gelijk is gesteld, alsmede een regulier MBO 3-diploma of een succesvol gemaakte MBO 3-toelatingstest van de NTI. Andere voorwaarden zijn het voldoende functioneren in de huidige functie (geen disciplinaire onderzoeken, geen onvoldoende beoordeling, behalen RTGP-toetsen) en het behalen van de stabiliteitstoets. Tijdens een voor toelating verplichte voorlichtingsbijeenkomst wordt dieper ingegaan op de voorwaarden.

Trajectduur
Het reguliere deel van het kwalificatietraject zal gemiddeld negen maanden duren. Surveillanten met veel ervaring in de GGP zullen er op elementen sneller doorheen gaan. Deelnemers die herkansingen moeten maken zijn vanzelfsprekend langer onderweg. Voor de portfolio-examens en de voorwaardelijke opdrachten gelden dezelfde normering en herkansingsmogelijkheden als bij PO21. Surveillanten zullen fulltime bezig zijn met het kwalificatietraject, waardoor ze niet beschikbaar zijn voor de dienst. Om die reden dienen de gestelde doelen gehaald te worden om te mogen blijven deelnemen aan het kwalificatietraject. Deelnemers behouden hun salaris en krijgen daarnaast onkosten vergoed, die te maken hebben met de studie. Wie het niet haalt, blijft surveillant.

Gedeeld

Geef een antwoord