Technologie voor veiliger rijden met hulpdienstvoertuigen

Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen heeft een verkenning laten uitvoeren naar mogelijkheden om hulpdiensten aan te laten sluiten op Talking Traffic. Hiervoor werd een projectgroep opgericht met vertegenwoordigers van AZN, Defensie, Brandweer Nederland, Rijkswaterstaat en het IFV.

De verkenning is inmiddels afgerond en de resultaten werden onlangs gepresenteerd aan de klankbordgroep van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen. Gebleken is dat aansluiting op Talking Traffic een grote toegevoegde waarde heeft voor de hulpdiensten. Het betekent meer veiligheid en meer snelheid, aldus de onderzoekers.

Het vervolg
De veiligheidsregio’s is geadviseerd om een pilot te starten voor de implementatie van Talking Traffic voor voorrangsvoertuigen. Parallel hieraan zullen dan structurele en gezamenlijke voorzieningen gerealiseerd moeten worden voor de aansluiting op Talking Traffic. Het gaat dan met name om het koppelen van datastromen en applicaties. Dit advies wordt binnenkort voorgelegd aan het Programmaoverleg Informatievoorziening.

Gedeeld

Geef een reactie