Twijfels over effect van korte detenties

Sinds enige jaren vraagt de aandacht voor het grote aandeel korte detenties in Nederland. Het is namelijk lastig om gedetineerden in een korte periode goed voor te bereiden op een terugkeer in de samenleving. Daarom worden alternatieven nodig geacht.

Van de totale uitstroom van gedetineerden betreft meer dan 50 procent een detentie tot vier weken, ongeveer 75 procent een detentie tot drie maanden en 85 procent een detentie tot zes maanden. Het is lastig om de gedetineerden in deze korte periodes goed voor te bereiden op een terugkeer in de samenleving. Daarom wordt een groot deel van de gedetineerden niet bereikt met nazorgactiviteiten.

Detentieschade
Tegelijkertijd levert het verblijf in een justitiële inrichting vaak detentieschade op voor de gedetineerde en diens omgeving. Ook brengt het schade voor de samenleving met zich mee als gevolg van het grotere recidiverisico.
De RSJ werkt momenteel aan een advies over korte detenties. In dit advies onderzoekt de RSJ of er mogelijkheden zijn om het aandeel korte detenties te verminderen, door na te denken over alternatieven. De RSJ gaat hierbij in op de verschillende strafrechtelijke modaliteiten. Het advies wordt naar verwachting in de eerste helft van 2021 afgerond en gepubliceerd.

Gedeeld

Geef een reactie