Veel bedrijven leven cao Particuliere Beveiliging niet na

Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) doet regelmatig onderzoek naar naleving van de cao Particuliere Beveiliging. Elk onderzoek wordt afgesloten met een bedrijfsoordeel: voldoende of onvoldoende. Maar liefst 90 van de ongeveer 500 bedrijven scoorden onlangs een onvoldoende.

Het aantal overtredingen en de ernst ervan bepalen of een bedrijfsoordeel ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ is. Zo kan één zeer ernstige overtreding van een bepaling al tot een ‘onvoldoende’ leiden. Bedrijven zonder overtredingen of met een niet ernstige overtreding komen in aanmerking voor een ‘voldoende’.

Publicatie
Het SFPB heeft nu 62,5 procent van alle bedrijven die onder de cao Particuliere Beveiliging vallen gecontroleerdAlleen de bedrijven met een bedrijfsoordeel ‘onvoldoende’ worden gepubliceerd. Deze bedrijven hebben de cao Particuliere Beveiliging overtreden. Zij zijn na de constatering in de gelegenheid gesteld om na een half jaar op eigen kosten een hercontrole te laten uitvoeren om aan te tonen dat zij inmiddels de cao wel goed naleven. Als daarvan geen gebruik wordt gemaakt of het bedrijfsoordeel opnieuw een ‘onvoldoende’ scoort, volgt publicatie totdat het bedrijf opnieuw is gecontroleerd en aantoont de cao wel voldoende na te leven.

Gezonde concurrentie
Het ultieme doel van de handhaving is volgens het SFPB dat beveiligingsbedrijven de cao naleven, dat medewerkers het loon krijgen waar ze recht op hebben en dat bedrijven onderling gezond concurreren. Bedrijven die daaraan voldoen, worden niet gepubliceerd. Zij hebben een certificaat waarop de ‘voldoende’ prijkt en kunnen dat desgevraagd laten zien.
De sociale partners zeggen het belangrijk te vinden dat alle werknemers die werken in de beveiligingsbranche worden beloond volgens de cao Particuliere Beveiliging. Op deze manier zou voorkomen worden dat concurrentie op arbeidsvoorwaarden plaatsvindt. Het niet naleven van de cao kan een concurrentievoordeel opleveren voor de werkgever. Hij kan lagere tarieven hanteren en dat kan voor de individuele werknemer (negatieve) financiële gevolgen hebben.

Bezwaarprocedure
Met de publicatie van de bedrijfsoordelen beoogt het SFPB te laten zien wat de resultaten zijn van de nalevingonderzoeken bij de bedrijven die onder de werkingssfeer vallen. Op deze manier worden de werkwijze van het controleorgaan en het resultaat van de handhaving inzichtelijk. Daarnaast hopen sociale partners op effecten zoals bewustwording van het belang van juiste toepassing van de cao, veelvoorkomende fouten daarin en verbetering van de marktwerking. Het is mogelijk dat een bedrijf het niet eens is met het bedrijfsoordeel. Voor die gevallen kent het SFPB een bezwaarprocedure.

Wanneer wordt gepubliceerd?
Nadat 60 procent van de bedrijven is gecontroleerd in de looptijd van de huidige cao (2018 – 2023) worden de bedrijven met een bedrijfsoordeel ‘onvoldoende’ gepubliceerd. De bedrijven die voor die tijd zijn beoordeeld met een ‘onvoldoende’, zijn in juli 2021 nog eenmaal in de gelegenheid gesteld op eigen kosten een nieuw onderzoek aan te vragen voordat publicatie zal plaatsvinden. De bedrijven die nadien worden beoordeeld met een bedrijfsoordeel ‘onvoldoende’ hebben een half jaar de tijd – nadat het bedrijfsoordeel is afgegeven – om een nieuw onderzoek aan te vragen. Als het SFPB geen tijdige aanvraag van een hercontrole heeft ontvangen, vindt publicatie plaats. In een individueel geval wordt de publicatie verwijderd als een nieuw onderzoek heeft geleid tot een nieuw bedrijfsoordeel.

Meer informatie over de werkwijze van het controleorgaan is hier te lezen.

Gedeeld

Geef een antwoord