Vijf agenten ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim

Waarnemend politiechef eenheid Limburg, Inge Godthelp-Teunissen, ontslaat vijf (voormalige) medewerkers van het basisteam Horst/Peel en Maas. Dit wegens pesterijen, ondermijnend gedrag, intimidatie, schending van het ambtsgeheim en misbruik van bevoegdheden.

In juni maakte de waarnemend politiechef al de voorgenomen besluiten tot ontslag bekend. Nu zijn deze dus definitief geworden. Bij zes andere medewerkers, eveneens onderzocht in dit disciplinair onderzoek, zijn straffen opgelegd die variëren van terugzetten in rang en functie, overplaatsen naar een ander team of het inleveren van verlofuren of salaris.

Ernstig plichtsverzuim
De vijf agenten wordt ernstig plichtsverzuim verweten. Dit blijkt onder andere uit WhatsApp-berichten en informatie in de politiesystemen die tijdens het disciplinair onderzoek zijn bekeken. Het gaat onder andere om pesterijen, ondermijnend gedrag, intimidatie, schending van het ambtsgeheim en misbruik van bevoegdheden. Deze gedragingen hadden een grote impact op het team. Waarnemend politiechef eenheid Limburg, Inge Godthelp-Teunissen: “Dit soort gedragingen zijn onacceptabel en dat is ook de reden waarom we zo stevig optreden. De samenleving waarvoor wij werken, moet kunnen rekenen op een betrouwbare politie. Dat is één van de pijlers waarop we een veilig Limburg bouwen.”

Aanleiding
In april 2019 kwamen bij de team- en sectorleiding van de Eenheid Limburg signalen binnen over het gedrag van vier medewerkers. Na een oriënterend gesprek hierover besloot de politiechef om hen buiten functie te stellen en team VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten) opdracht te geven voor een disciplinair onderzoek. In juni 2019 werden de vier geschorst en na zes maanden werd deze schorsing verlengd. Tijdens het onderzoek kwamen nieuwe feiten aan het licht waarbij ook andere medewerkers betrokken waren. In juni 2019 werden nog eens vier medewerkers buiten functie gesteld, waarvan er uiteindelijk drie werden geschorst. Eén andere agent (buiten deze vier) kreeg een aanzegging van een onderzoek maar werd niet buiten functie gesteld. Op 10 juni 2020 kregen nog twee medewerkers de aanzeggingen voor een disciplinair onderzoek uitgereikt. Dat maakt dat er in totaal elf (voormalige) medewerkers van het basisteam Horst/ Peel en Maas zijn onderzocht.

Het onderzoek
Het disciplinair onderzoek ging vorig jaar april van start en strekte zich vooral uit over de periode 2017-2019. Het richtte zich op de individuele gedragingen van elf (voormalig) medewerkers van het basisteam Horst/ Peel en Maas. Twee van de elf waren bij de start van het onderzoek niet meer werkzaam binnen het basisteam HPM. Naast de elf medewerkers zelf werden 160 (oud-)medewerkers en leidinggevenden gehoord. Team VIK (Limburg) heeft het onderzoek uitgevoerd, in opdracht van de politiechef en met bijstand van onderzoekers vanuit andere eenheden in het land.
De ontslagen medewerkers kunnen tegen de definitieve besluiten nog bezwaar aantekenen. Daarna bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de genomen beslissing. Hiervoor kunnen zij zich wenden tot de bestuursrechter.
Het Openbaar Ministerie heeft de Rijksrecherche opdracht gegeven om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar mogelijk gepleegde strafbare feiten. Dit onderzoek is momenteel nog niet afgerond; voor verdere informatie wordt verwezen naar het Openbaar Ministerie, parket Limburg.

Gedeeld

Geef een antwoord