Onderzoek naar droge blusleidingen in hoogbouw

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft NIPV onderzoek gedaan naar de (locatie van) brandslangaansluitingen voor droge blusleidingen. Daarbij is ook gekeken of droge blusleidingen voor onnodige rookverspreiding kunnen zorgen. 

Vooral in hoogbouw zorgen droge blusleidingen ervoor dat de brandweer makkelijker over bluswater kan beschikken. Het onderzoek door NIPV moest duidelijk maken wat de noodzaak is van een droge blusleiding en in welke gevallen of gebouwtypen die noodzaak het grootst is. Ook wilde men weten waar de droge blusleiding moet worden aangebracht en hoe de brandslangaansluitingen moeten worden geprojecteerd in verschillende gebouwtypen. Verder onderzocht men welke technische voorzieningen nodig zijn om de droge blusleiding effectief te benutten en de bedrijfszekerheid (molestbestendigheid) te vergroten.

Flexibelere systemen gewenst
Uit het onderzoek kwam naar voren dat het voorkomen van extra rookverspreiding een flexibel systeem vergt. Nu bevinden de aansluitingen zich vaak in het trappenhuis, waardoor deuren daar naar toe tijdens het blussen open moeten staan. Op die manier kan rook zich door grote delen van het gebouw verspreiden. Dit is te voorkomen met meerdere aansluitpunten per verdieping.
Het onderzoek is volgens NIPV met name relevant voor de brandweer, gebouwontwerpers, installateurs en onderhoudspartijen. In het kader van de problematiek van rookverspreiding in woongebouwen heeft het instituut eerder grootschalige praktijkexperimenten naar rookverspreiding uitgevoerd in een leegstaand woongebouw in Oudewater. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de vluchtveiligheid van woongebouwen. Het is volgens NIPV van belang om deze onderzoeken in onderlinge samenhang te bekijken.

Deel dit artikel via: