Ontwerpbesluit gedragscode toegangsbeleid ISPS-bedrijven

Port Privacy B.V. heeft een gedragscode opgesteld voor het toegangsbeleid van ISPS-bedrijven in Nederland. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is voornemens om deze gedragscode goed te keuren. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen bij de AP.

ISPS-bedrijven zijn havenbedrijven die internationaal scheepverkeer afhandelen. Zij zijn verplicht een toegangsbeleid te voeren voor de veiligheid en beveiliging van schepen en havenfaciliteiten. Daarbij verwerken zij persoonsgegevens.
De Privacy gedragscode Toegangsbeleid ISPS-bedrijven geeft een nadere uitwerking van de AVG-verplichtingen die ISPS-bedrijven hierbij hebben. ISPS-bedrijven kunnen zich bij de gedragscode aansluiten.

Goedkeuren gedragscode
Een branche of sector kan een gedragscode opstellen voor de manier waarop de branche of sector omgaat met persoonsgegevens en de AP vervolgens vragen om de gedragscode goed te keuren.
Organisaties die een gedragscode opstellen, moeten ook een toezichthoudend orgaan instellen. Dit orgaan controleert de naleving van de gedragscode, beoordeelt of aangesloten partijen in aanmerking komen om de gedragscode toe te passen en behandelt klachten over inbreuken op de gedragscode. De AP moet het toezichthoudende orgaan accrediteren.
Port Privacy heeft de AP gevraagd om accreditatie, maar het desbetreffende toezichthoudende orgaan is nog niet geaccrediteerd. De AP verbindt daarom een opschortende voorwaarde aan de goedkeuring van de gedragscode.

Inzage van de stukken
Het ontwerpbesluit van de AP en de onderliggende stukken liggen van 1 september tot en met 12 oktober 2023 ter inzage bij de AP. Ze zijn in te zien op het kantoor van de AP. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Hiervoor dient eerst een afspraak gemaakt te worden via telefoonnummer 070-8888 500.
De stukken zijn via dit nummer ook in digitale vorm op te vragen.
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over dit ontwerpbesluit tot half oktober schriftelijk naar voren brengen onder vermelding van zaaknummer z2019-21352. Het adres is: Postbus 93374, 2509 AJ  Den Haag.

Deel dit artikel via: