Toezichthouder geheime diensten gaat ‘bulk hacks’ onderzoeken

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) wil onderzoek doen naar de verwerving van bulkdatasets met de inzet van de hackbevoegdheid door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

De inzet van de hackbevoegdheid maakt binnen het bredere thema van bulkverwerking door de AIVD en de MIVD een belangrijk onderdeel uit. In het onderzoek komt dan ook de vraag aan de orde of sprake is van voldoende waarborgen bij de inzet en toepassing van hacks waarmee een grote hoeveelheid gegevens (bulk) kan worden verworven. Onder bulkdatasets worden gegevensverzamelingen begrepen, waarbij het merendeel van de gegevens betrekking heeft op organisaties en/of personen die geen onderwerp van onderzoeken van de diensten zijn en dat ook nooit zullen worden.

Evaluatie
Het onderzoek is volgens de toezichthouder bovendien van belang met het oog op de evaluatie van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) die twee jaar na de inwerkingtreding van de wet zijn aanvang dient te krijgen. Het onderzoek wordt afgesloten met een openbaar toezichtsrapport (art. 113 Wiv 2017).

Deel dit artikel via: