Veiligheidsrisico’s evenementen worden nu beter aangepakt

Een aantal gemeenten en veiligheidsregio’s heeft de vergunningverlening bij publieksevenementen nu beter op orde dan in 2016. Ze weten elkaar goed te vinden als het gaat om veiligheidsrisico’s bij evenementen, blijkt uit gesprekken die de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) met hen heeft gevoerd.

In eerdere inspectie-onderzoeken, onder meer uit 2016, constateerde de Inspectie JenV dat gemeenten te weinig oog hadden voor de veiligheidsrisico’s bij evenementen. Zij sprak vorig jaar met vertegenwoordigers van zes gemeenten en zes Veiligheidsregio’s om na te gaan in hoeverre het vergunningverleningsproces verbeterd is.
Naast dat betrokken gemeenten en veiligheidsregio’s elkaar nu goed weten te vinden, worden hulpdiensten beter betrokken bij de advisering. Behalve deze verbeteringen in de voorbereiding is het evalueren er na steviger ingebed bij de zes gemeenten. Zij bespreken nu regelmatiger met de Veiligheidsregio, de hulpdiensten en de organisator hoe een evenement is verlopen. Ze delen met hen de uitkomsten om er allemaal van te leren en de risico’s bij evenementen zo klein mogelijk te maken.

Aandachtspunten
Naast verbeteringen zijn er volgens de Inspectie JenV wel enkele aandachtspunten. Het is volgens haar wenselijk dat een gemeente een vastgesteld evenementenbeleid heeft. Daaraan kan de gemeente toetsen of een evenement aan bepaalde voorwaarden voldoet. Niet elke gemeente waarmee is gesproken, heeft nu zo’n beleid.
Ook bleek uit de rondgang dat niet elke gemeente in haar risico-inschatting de gebiedskenmerken van een locatie meeweegt, terwijl die bepalend kunnen zijn voor de veiligheid. Een stedelijk gebied kent immers andere risico’s dan een landelijk gebied. Het meewegen van specifieke kenmerken van een evenementenlocatie draagt bij aan een diepgaandere risico-inschatting, aldus de Inspectie JenV.

Minimumvereiste aan kennis ontbreekt
Geconstateerd is dat de vergunningverleners verschillende achtergronden hebben. Een minimumvereiste aan kennis ontbreekt, terwijl dat de beoordeling wel gedegener kan maken. De Inspectie JenV adviseert gemeenten daarom vast te stellen welk kennisniveau een vergunningverlener moet hebben.
Vanwege het kleine aantal gemeenten waarmee is gesproken, kan de Inspectie JenV geen algemeen oordeel over alle Nederlandse gemeenten vellen. Wel ziet zij in de aandachtspunten een aansporing voor gemeenten om de professionaliseringslag door te zetten bij het verlenen van evenementenvergunningen. De Inspectie JenV blijft in haar toezicht oog houden voor deze vergunningverlening.

Deel dit artikel via: