Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

i-Pro

IDIS

Akuvox

Network Optix

VEB

DZ Technologies

Alarm Meldnet

HD Security

Crown Security Services

Connect Security

Nenova

CDVI

SMC Alarmcentrale

Service Centrale Nederland

Hanwha Vision Europe

Securitas

Lobeco

Seris

NetworxConnect

Multiwacht

SmartSD

G4S

Milestone

VideoGuard

Bosch Security Systems

De Beveiligingsjurist

Add Secure

Regio Control Veldt

BHVcertificaat.online

OSEC

EAL

SmartCell

ASSA ABLOY

Sequrix

Nimo Dog Security

ARAS

CardAccess

Dero Security Products

Uniview

Seagate

VBN

Paraat

Kiwa

Optex

SOBA

Gold-IP

Advancis

Hikvision

Unii

Explicate

NIBHV

Trigion

Centurion

VAIBS

Traka ASSA ABLOY

PG Security Systems

Bydemes

2N

JMB Groep

Brivo

GFT

ASIS

Genetec

Paxton

Masset Solutions

VVNL

Ajax Systems

Top Security

Nimo Drone Security

ADI

CSL

HID

RoSecure

Alphatronics

20face

Oribi ID Solutions

Eizo

Secusoft

Eagle Eye Networks

Avigilon Alta

Dreiging tegen Nederland blijft substantieel

13 november 2014
Redactie
10:39

De dreiging tegen Nederland is nog altijd substantieel. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat de zorgelijke ontwikkelingen rond jihadisme zich doorzetten. Het actieprogramma wordt daarom geïntensiveerd.

De uitvoering van het actieprogramma is in volle gang. Zo zijn tot nu toe in totaal 52 paspoortmaatregelen getroffen. Ook zijn er 33 aan jihadisme gerelateerde kindzaken gemeld. Daarbij ging het om 25 kinderen die mogelijk in gezinsverband zouden vertrekken en om acht individuele minderjarige potentiële vertrekkers. Ook zijn sinds de presentatie van het actieprogramma van vijf personen de financiële tegoeden bevroren en zijn van ruim 50 personen sociale uitkeringen en toelagen stopgezet. Daarnaast word er intensief overleg gevoerd met maatschappelijke organisaties en sleutelfiguren, om hen te ondersteunen bij het bieden van tegengeluiden om de weerbaarheid in eigen kring te versterken. Dat staat in de voortgangsrapportage van het actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme dat vandaag tezamen met het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Er zijn daarnaast investeringen gedaan om kennis, kunde en samenwerkingsverbanden te versterken, zowel nationaal als internationaal. De Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee hebben voor de aanpak van jihadisme bijvoorbeeld landelijke staven ingericht om bij dreigingen en incidenten snel en efficiënt te opereren. Binnen het OM is er meer capaciteit is vrijgemaakt voor dit onderwerp en worden zeven extra officieren van justitie aangesteld vanwege de jihaddossiers. In totaal lopen er op dit moment ruim dertig “jihad-gerelateerde” strafrechtelijke onderzoeken naar circa zestig personen.

De recente ontwikkelingen maken duidelijk welke dreiging er uitgaat van de binnenlandse jihadistische bewegingen in het Westen, en daarmee ook in Nederland. Deze ontwikkelingen bevestigen de noodzaak om als Nederlandse overheid alles in het werk te stellen om aanslagen te voorkomen en te verhinderen dat onze open samenleving en democratie worden ondermijnd. Aanslagen op militairen en politieagenten in Canada en de VS, de verijdelde complotten in diverse westerse landen en de trends van radicalisering en uitreis naar Syrië en Irak, onderstrepen de gevaren. De terroristische dreiging in Nederland is en blijft daarom substantieel. Dit betekent dat de kans op een terroristische aanslag in Nederland reëel is.

De gestage toename van uitreizigers die tijdens de vorige DTN-periode werd vastgesteld, heeft zich voortgezet zodat inmiddels in de afgelopen twee jaar rond de 160 personen zijn uitgereisd (cijfers per 1 november). Hiervan zijn er voor zover bekend achttien omgekomen, recent bij luchtaanvallen door de internationale coalitie, door onderling geweld tussen jihadisten en anderszins. Een dertigtal uitreizigers is inmiddels weer teruggekeerd. Rond de honderd Nederlanders zijn nog in het strijdgebied aanwezig, onder wie zo’n dertig vrouwen.

Een gerichte aanpak van de jihadistische beweging kan niet losstaan van een bredere aanpak ter voorkomen van radicalisering. Bij deze aanpak is een sleutelrol weggelegd voor gemeenten. Die rol wordt verder versterkt. Zo zal het expertcentrum maatschappelijke spanningen en radicalisering praktische ondersteuning gaan bieden aan gemeenten en professionals bij hun aanpak van radicalisering en het vroegtijdig signaleren van zorgwekkende ontwikkelingen en maatschappelijke spanningen. Ook worden gemeenten die met radicaliseringsproblematiek worstelen door het Rijk financieel ondersteund om hun lokale preventieve aanpak verder uit te bouwen, bijvoorbeeld met het versterken en trainen van netwerken van sleutelfiguren.

Ook scholen die kampen met vragen en signalen worden gesteund. De bestaande pool van trainers ten behoeve van de ondersteuning van onderwijsinstellingen is uitgebreid. Deze trainers geven trainingen over radicalisering en jihadisme aan (onderwijzend) personeel. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de bestaande producten over radicalisering voor de onderwijsinstellingen laten vernieuwen en stelt deze beschikbaar.

Het ontvangen, verwerken en doorgeven van meldingen met betrekking tot extremisme is belegd bij de stichting NL Confidential middels de inzet van haar meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Daarmee is de maatregel om een Nationaal Meldpunt Extremisme in te richten de facto gerealiseerd.

Binnenkort zal de bestaande handreiking voor gemeenten worden geactualiseerd, met daarin informatie over de rol van gemeenten bij het signaleren en tegengaan van radicalisering. Ook vinden gemeenten daarin informatie over wat te doen bij een dreiging of aanslag. De handreiking zal te vinden zijn op www.nctv.nl.

Op verzoek van de Tweede Kamer is aan het DTN een aparte fenomeenanalyse toegevoegd van het mondiaal jihadisme en een reflectie op radicalisering. Voortbouwend op een eerdere openbare publicatie van de AIVD over dit thema hebben analisten van de NCTV het gedachtepatroon van jihadisten verder ontleed. Uit de analyse blijkt dat het jihadisme kan worden gezien als een gewelddadige sekte. Ook laat de praktijk zien dat gevoelens van achterstand of uitsluiting niet de oorzaak zijn van radicalisering, dat binnen alle sociale rangen en standen kan plaatsvinden. Jihadistische propaganda en rekrutering spelen hier echter wel op in en wakkeren ze aan.

Deel dit artikel via:

Vlog 11

Premium partners

Suricat

Videoguard

SequriX

Seagate

Wordt een partner