Publiceren op BeveiligingNieuws.nl

Gastauteurs worden van harte uitgenodigd om nieuwsberichten, blogs en achtergrondartikelen aan te bieden voor publicatie op BeveiligingNieuws.nl. Een voorwaarde is dat de inzending in lijn is met wat doorgaans op BeveiligingNieuws.nl wordt gepubliceerd. Kijk ook voor de zekerheid met de zoekfunctie of wij al niet eerder over hetzelfde onderwerp hebben gepubliceerd.

Wanneer het om informatieve of opiniërende artikelen gaat, zijn aan publicatie geen kosten verbonden. Wij controleren of het artikel foutloos en goed leesbaar is en passen het zo nodig aan.

Het is ook mogelijk om ons commerciële artikelen te laten publiceren. Ook deze dienen in lijn te zijn met wat doorgaans op BeveiligingNieuws.nl wordt gepubliceerd en interessant te zijn voor professionals in beveiliging en veiligheid. We nemen maximaal twee do follow-links op, maar alleen naar websites over beveiliging of veiligheid. Voor het plaatsen van een commercieel artikel rekenen wij 90 tot 120 euro, afhankelijk van de mate van bewerking die nodig is. Voor onze partners is deze dienstverlening kosteloos. Lees hier meer over de voordelen van het partnership.

Let op dat met het aangeleverde artikel en de aangeleverde illustratie(s) geen auteursrechten worden geschonden. Eventuele claims worden doorberekend aan de aanbieder van de content.


Guest authors are cordially invited to submit news items, blogs and background articles for publication on BeveiligingNieuws.nl. A condition is that the content complies with what is normally published on BeveiligingNieuws.nl. Also check with the search function whether we have not previously published about the same subject.

When it concerns informative or opinion articles, there are no costs associated with publication. We check whether the article is free of language errors and easy to read. If necessary we will make adjustments.

It is also possible to let us publish commercial articles. These should also be in line with what is usually published on BeveiligingNieuws.nl and be of interest to professionals in security and safety. We include a maximum of two do follow links, but only to websites about safety and security. We charge 90 to 120 euros for placing a commercial article, depending on the degree of editing required. Translation from English into Dutch is included. This service is free of charge for our partners. Read more about the benefits of a partnership here.

Please note that no copyrights are infringed with the supplied article and the supplied illustration(s). Any claims will be passed on to the content provider.