Nieuwe subsidie voor innovatieve cybersecurity

Om de cyberweerbaarheid van burgers en bedrijven verder te versterken stelt het ministerie van Justitie en Veiligheid financiële middelen beschikbaar. Hiermee kunnen innovatieve en creatieve lokale cyberprojecten worden gestart, maakt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid bekend.

Gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden veiligheid en Platformen Veilig Ondernemen (PVO’s) kunnen voor donderdag 27 januari 2022 hun projectvoorstellen aanleveren. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) begeleidt het subsidietraject.

City Deal
In het afgelopen jaar is onder de vleugels van de City Deal al een aantal veelbelovende lokale cyberpreventieprojecten van de grond gekomen. Omdat het belang hiervan niet alleen door de minister van Justitie en Veiligheid maar door veel anderen wordt ingezien, wordt dit traject tussen 1 maart 2022 en 30 april 2023 voortgezet. Het gaat specifiek om het aanvragen van projectgelden voor nieuwe innovatieve cyberprojecten voor het verhogen van de cyberweerbaarheid van het MKB, de cyberweerbaarheid op wijkniveau en kwetsbare groepen en het versterken van de lokale en regionale aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen.

Per project is er tussen de 20.000 en 50.000 euro beschikbaar. De subsidie is afhankelijk van het aantal deelnemende projecten en het innovatieve karakter van het projectvoorstel. Voorstellen waar de samenwerking gezocht wordt met andere lokale en regionale partners hebben een pre. Dit om het bereik en het draagvlak van de projecten verder te vergroten.

Meer informatie is hier te downloaden.

City Deal
De cyberprojecten die gebruik maken van het nieuwe subsidietraject, komen mogelijk onder de vlag van de City Deal te hangen. De City Deal is een samenwerking van deze gemeenten, regionale samenwerkingsorganisaties veiligheid en PVO’s met de ministeries van Justitie en Veiligheid (directie Veiligheid en Bestuur), BZK (directie digitale overheid) en EZK (Digital Trust Center), nationale politie, VNG, het CCV, de Haagse Hogeschool, Saxion hogeschool en het NHL/Stenden. De stuurgroep van de City Deal – onder voorzitterschap van de burgemeester van Leeuwarden – bepaalt welke projecten passen binnen het kader van de City Deal. Voor meer informatie over City Deals in het algemeen ga je naar www.agendastad.nl Kijk voor informatie over deze specifieke City Deal op de CCV-website.

Deel dit artikel via: